Strikte regels voor aanstellingskeuringen

13 juli 2015 | Door redactie

Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan als de gezondheid van een toekomstige werknemer gevaar oplevert voor hemzelf of zijn collega’s. Werkgevers mogen kandidaten dus niet zomaar onderwerpen aan zo’n keuring. Gebeurt dat wel, dan kan de sollicitant daarvan melding maken bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

In het selectieproces mogen werkgevers alleen onderzoek doen naar de gezondheid van een kandidaat als dat anders een gevaar kan opleveren voor hem of zijn omgeving zodra hij wordt aangenomen voor de betreffende functie. Het stellen van gezondheidsvragen tijdens een selectieproces valt ook onder de noemer ‘aanstellingskeuring’. Zo mag een werkgever op grond van de Wet op de medische keuringen (WMK) in sollicitatieformulieren geen vragen stellen over de gezondheid van een kandidaat.

Leidraad voor gezondheidskeuring bij sollicitanten

Stelt een werkgever onterecht vragen over de gezondheid, dan kan de sollicitant daarover een klacht indienen bij de CKA. Maar ook de ondernemingsraad kan hiervan melding maken. U heeft niet voor niets instemmingsrecht op wijzigingen van het aanstellingsbeleid én het privacybeleid (artikel 27 lid 1e en k WOR). En die twee raken elkaar in dit geval onmiskenbaar. Om u op weg te helpen heeft vakbond FNV de Leidraad aanstellingskeuringen (pdf) ontwikkeld. Deze leidraad is gevuld met een stappenplan, verschillende instrumenten en flink wat achtergrondinformatie.