Hoe staat het ervoor met de WAB, WIEG en zzp-wetgeving?

4 september 2018 | Door redactie

In het regeerakkoord 2017 werden de nodige wijzigingen in personeelswetgeving aangekondigd. Het kabinet is de afgelopen periode bezig geweest met de uitwerking van deze plannen. Wat is precies de status van de voorstellen?

  • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): in dit wetsvoorstel zijn grote wijzigingen opgenomen met betrekking tot het ontslagrecht, de transitievergoeding en het werken met flexwerkers. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de ministerraad. Wel moeten de Eerste en de Tweede Kamer er nog overstemmen. De geplande ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2020. Voor sommige bepalingen zal een overgangsrecht van toepassing zijn.
  • Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG): door dit wetsvoorstel kunnen werknemers straks langer (geboorte)verlof opnemen na de bevalling van hun partner. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer, maar die heeft er nog niet mee ingestemd. Daarna moet bovendien de Eerste Kamer nog akkoord gaan. De geplande ingangsdatum van het geboorteverlof is 1 januari 2019 en van het aanvullend geboorteverlof 1 juli 2020.
  • Wet met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid: in deze wet is onder meer de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte geregeld. De wet is vóór het zomerreces aangenomen door de Eerste Kamer. De precieze ingangsdatum is nog onduidelijk. UWV heeft wel aangegeven dat zij verwacht de aanvraag van de compensatie op zijn vroegst per 1 april 2020 te kunnen uitvoeren.

Nieuwe zzp-wetgeving in strijd met Europees recht?

Er ligt nog geen concreet wetsvoorstel voor de plannen die in het regeerakkoord werden aangekondigd voor zzp’ers. Deze wetgeving blijkt lastiger uitvoerbaar dan in eerste instantie gedacht. Een knelpunt is onder andere het minimumtarief dat moet gelden om als zelfstandige aangemerkt te worden. Dit minimumtarief is mogelijk in strijd met het Europees recht, omdat het gezien kan worden als een beperking van het vrije verkeer van diensten. Ondanks de complexe materie houdt het kabinet vast aan de geplande ingangsdatum: 1 januari 2020.