Wat is er met de invoering van de WAB veranderd in de ketenregeling?

9 februari 2021

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er ook het één en ander veranderd in de ketenregeling. Hoe zit dat?

De ketenbepaling is in 1999 ingevoerd met de Wet flexibiliteit en zekerheid (WFZ). Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) had een werknemer recht op een vast contract na drie tijdelijke contracten of als de tijdelijke contracten samen twee jaar duurden. Er ontstond een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zodra de keten aan één van de twee voorwaarden voldeed. De keten verviel bij een tussenperiode van zes maanden of meer.

Verruiming ketenbepaling naar drie jaar

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt voor een verruiming van de ketenbepaling naar drie jaar. Door de WAB is de ketenregeling op de volgende drie onderdelen gewijzigd:

  • De maximumtermijn waarbinnen tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar mogen opvolgen is verlengd van twee jaar naar drie jaar.
  • De tussenpoos die nodig is om de keten te doorbreken kan bij cao en in een ministeriële regeling (op verzoek van de Stichting van de Arbeid) voor terugkerend tijdelijk werk worden verkort van zes maanden en één dag naar drie maanden en één dag, ongeacht de klimatologische of natuurlijke omstandigheden.
  • Invalkrachten die vanwege ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs worden ingezet, vallen niet langer onder de ketenregeling.