Hoe staat het ervoor met de vervanging van de Wet DBA?

26 juni 2018 | Door redactie

Per 1 januari 2019 moet het kabinet het criterium gezag voor het bepalen van de dienstbetrekking hebben verduidelijkt. Ondertussen stelt het kabinet ook de voorwaarden vast waaraan een webmodule voor opdrachtgevers moet voldoen.

Het kabinet is bezig met de vervolgstappen die genomen moeten worden voor de vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Het gaat de komende tijd verder met de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord en is van plan om de Tweede Kamer hier in het najaar weer over te informeren. Dit blijkt uit een brief (pdf) van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer. Om tot die uitwerking te komen, onderneemt het kabinet de volgende acties:

  1. Er komt per 1 januari 2019 meer duidelijkheid over het gezagscriterium. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij het bepalen of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Voor het verduidelijken van het gezagscriterium is geen wetswijziging nodig. Mogelijk wordt dit wel vastgelegd in beleidsregels.
  2. Het kabinet gaat onderzoeken of er een webmodule kan komen voor opdrachtgevers die voldoet aan een aantal randvoorwaarden en hoe die webmodule er dan uit zou moeten zien. Via het invullen van deze webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring krijgen die zekerheid moet geven over de aard van de arbeidsrelatie. Bij de uitwerking van deze webmodule kijkt het kabinet onder meer naar de administratieve lasten en de aanvaardbare foutmarge (een onterecht gegeven opdrachtgeversverklaring).
  3. Het kabinet gaat in gesprek met de Europese Commissie over hoe een arbeidsovereenkomst met een laag tarief zich verhoudt tot het Europees recht.
  4. Het kabinet laat onderzoek doen naar de tarieven, tariefopbouw en kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt het kabinet om de groepen af te bakenen die onder de arbeidsovereenkomst bij laag tarief en de opt-out vallen.
  5. Het kabinet gaat de keuzes in beeld brengen die een rol spelen bij de uitwerking van de criteria voor afbakening van de verschillende maatregelen en gaat hierover in gesprek met veldpartijen.

Commissie onderzoekt toekomst arbeidsmarkt

Voor de lange termijn kijkt het kabinet ook naar de toekomst van de arbeidsmarkt, waarin er meer variëteit in contractvormen is. Voor het in kaart brengen van deze ontwikkelingen en de rol die de overheid hierin speelt, stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in. Deze commissie moet zich bijvoorbeeld bezighouden met de vraag of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst plaats kan krijgen in het Burgerlijk Wetboek.