Kabinet wil behandeling wetsvoorstel RIV-toets hervatten

17 november 2022 | Door redactie

Het kabinet wil het wetsvoorstel doorzetten dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets). Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief.

In de Kamerbrief gaat de minister in op de actuele stand van zaken van het voorstel voor de Wet RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen. Thema’s die aan bod komen, zijn onder meer de gevolgen van de hogere instroomcijfers van de Wet werk en inkomens naar arbeidsvermogen (WIA) en de samenhang met plannen uit het coalitieakkoord en het SER middellangetermijnadvies 2021-2025.

Werknemers ondervinden geen nadeel

De minister benadrukt dat de toegenomen WIA-instroom voornamelijk te wijten is aan de coronacrisis en geen extra gevolgen heeft voor de WIA-uitkeringslasten van het wetsvoorstel. Bovendien is er met oog op de extra WIA-instroom rekening gehouden met het vervallen van een kwart van het aantal opgelegde loonsancties, zoals ingeschat door UWV. Ook verzekert de minister dat werknemers geen nadeel zullen ondervinden van het wetsvoorstel. Zij kunnen er bij de WIA-claimbeoordeling van op aan dat de onafhankelijke beoordeling van UWV nog steeds leidend is.

Plannen kunnen naast elkaar bestaan

Daarnaast vormen andere plannen om de situatie rond de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren geen belemmering voor het wetsvoorstel. Zo kunnen het plan om re-integratie in het tweede ziektejaar in principe te richten op het tweede spoor en de aanpak van de mismatch bij sociaal-medische beoordelingen naast het plan voor de RIV-toets bestaan. De minister benadrukt dan ook dat ze achter het uitgangspunt van het wetsvoorstel staat en verzoekt de behandeling ervan voort te zetten. Het wetsvoorstel treedt op zijn vroegst in werking per 1 juli 2023.

Wetsvoorstel moet einde maken aan specifieke loonsancties

Het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen regelt dat een verzekeringsarts van UWV bij de RIV-toets niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer hoeft te beoordelen. Dit moet een einde maken aan loonsancties voor werkgevers vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts. Het wetsvoorstel was eerder controversieel verklaard. Ook was er kritiek op. Zo zou het wegvallen van de controlefunctie van UWV onder meer ten koste gaan van de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen.

Bijlagen bij dit bericht