Stimuleren van de bouw van (tijdelijke) woningen

Om de bouw van (tijdelijke) woningen te stimuleren, stelt het kabinet met het Belastingplan 2020 voor om binnen de verhuurderheffing twee maatregelen te nemen. Hierbij gaat het om een structurele vermindering van de verhuurderheffing en een vrijstelling voor tijdelijke woningen.

17 september 2019 | Door redactie

De afgelopen jaren is het woningtekort als gevolg van een grote woningbehoefte en een achterblijvende woningbouwproductie flink opgelopen. Om het woningtekort aan te pakken, heeft het kabinet verschillende maatregelen aangekondigd. Eén van die maatregelen is een heffingsvermindering die gaat gelden voor het realiseren van nieuwbouwwoningen in schaarstegebieden. Het gaat daarbij om de gehele provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, in Gelderland de Betuwe en de Veluwe, een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, en in Zuid-Holland Leiden en de Bollenstreek. Onder deze schaarstegebieden vallen ook de gemeenten waar het Rijk een zogenoemde woondeal mee heeft gesloten.

Hoogte van de heffingsvermindering

De heffingsvermindering geldt alleen als de huurprijs van de woning valt onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (2019: € 607,46). Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden dan geldt er een heffingsvermindering van € 25.000 per woning. De minimale investeringskosten moeten € 62.500 bedragen en uw organisatie moeten op of na 1 januari 2020 met de bouw starten.

Vrijstelling verhuurderheffing

Een andere belangrijke maatregel is dat er een vrijstelling van de verhuurderheffing gaat gelden voor tijdelijke woningen. Uw organisatie moet de woningen bouwen in de periode 2020-2024. De vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke bouwwerken. Daarvoor is het noodzakelijk dat in de omgevingsvergunning is opgenomen dat het om tijdelijke bouw gaat en dat de organisatie verplicht is om na ten hoogste vijftien jaar de situatie te herstellen naar die van voor de bouw.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht