Aanpassing WOR door nieuw scholingssysteem

17 september 2012 | Door redactie

Door de wijziging van het scholingssysteem voor ondernemingsraden per 1 januari 2013, staat ook een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op stapel. Op 14 september 2012 is het wetsvoorstel hierover aangeboden aan de Tweede Kamer. De WOR moet worden aangepast omdat de financiering van OR-scholing in de toekomst anders zal verlopen dan nu in de wet is opgenomen.

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (pdf) behelst onder meer wijzigingen in verband met de nieuwe financiering van het OR-scholingssysteem per 1 januari 2013. Ook is in het wetsvoorstel een aantal andere wijzigingen opgenomen. Zo krijgen OR’en straks recht op duidelijkere informatie over zeggenschapsverhoudingen binnen internationale concerns (artikel 31 lid 3 WOR) en komt de verplichte bemiddeling in het kader van de geschillenprocedure te vervallen (artikel 36 lid 3 en 4 WOR). Ook hoeft de OR straks geen kopie van het OR-reglement meer te zenden aan de bedrijfscommissie (artikel 8 lid 1 WOR).

Wijziging van artikel 22 WOR

Artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden bevat bepalingen over de kosten die een OR maakt. Zo bepaalt dit artikel dat alle kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor het OR-werk op het bordje terechtkomen van de werkgever. In het wetsvoorstel is voorgesteld om dit artikel uit te breiden met een nieuw lid dat bepaalt dat alle kosten voor scholing en vorming ten laste komen van de werkgever. Nu is in artikel 18 lid 3 van de WOR alleen nog expliciet opgenomen dat OR- en commissieleden recht hebben op een minimum aantal dagen scholing per jaar onder werktijd met behoud van loon. De Sociaal-Economische Raad zal richtbedragen vaststellen voor OR-scholing.

Nieuw OR-scholingssysteem per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 krijgen OR’en te maken met een nieuwe financieringswijze van het scholingssysteem. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Akkoord voor afschaffing WOR-heffing’. De ministerraad heeft eind mei 2012 ingestemd met het voorstel om de WOR-heffing af te schaffen en het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) op te doeken. De Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting Certificatie Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR) nemen een aantal taken over van het GBIO. Zij moeten vanaf volgend jaar de kwaliteit van OR-scholing gaan bewaken.