Afwijken van de WOR? Soms mag dat!

De Wet op ondernemingsraden (WOR) beschrijft de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Voor de uitvoering van het OR-werk in de praktijk, moet een OR soms echter afwijken van de wet om optimaal te kunnen functioneren. Ook daar biedt de WOR mogelijkheden voor.

21 augustus 2019 | Door redactie

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bedoeld om de medezeggenschap in organisaties te bevorderen. De WOR beschrijft de taken en bevoegdheden van de OR en biedt zo de kaders aan waarbinnen de OR opereert. Soms kan een OR beter functioneren als de raad niet gebonden zou zijn aan de wettelijke bepalingen. In enkele gevallen biedt de WOR daarom ruimte om afwijkende afspraken op te nemen in het OR-reglement (tool). Om welke situaties het gaat, staat ook in de wet.

Afwijkende bepalingen in OR-reglement

In de artikelen 6, 9 en 12 WOR staan de onderwerpen waarover de OR afwijkende bepalingen mag vastleggen in het OR-reglement. Het gaat om:

  • de termijnen voor (actief en passief) kiesrecht (artikel 6 WOR)
  • het aantal leden en hun herkiesbaarheid (artikel 6 WOR)
  • het instellen van kiesgroepen voor OR-verkiezingen (artikel 9 WOR)
  • de zittingsduur van OR-leden (artikel 12 WOR)

De OR heeft niet alleen met de WOR te maken. De afspraken in het OR-reglement mogen ook niet in strijd zijn met andere wetten, zoals de Arbowet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bijlagen bij dit bericht