Akkoord voor afschaffing WOR-heffing

1 juni 2012 | Door redactie

Het is de bedoeling dat OR’en per 1 januari 2013 te maken krijgen met het nieuwe scholingssysteem voor ondernemingsraadsleden. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde enige tijd geleden voor om de WOR-heffing af te schaffen, evenals het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO). De ministerraad heeft hier eind mei mee ingestemd.

In het bericht ‘Afschaffing WOR-heffing per 1 januari 2013’ kon u al lezen over het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om de WOR-heffing helemaal af te schaffen. De reden voor dit advies had te maken met het verminderde draagvlak voor de gesubsidieerde scholing via de WOR-heffing. Nu de ministerraad akkoord is met het voorstel, wordt het voor advies naar de Raad van State verzonden. Vervolgens moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer instemmen; daarna is de wijziging een feit.

Commissie Bevordering Medezeggenschap

Wordt het wetsvoorstel aangenomen dan verstrekt GBIO geen cursusbijdragen meer en betalen werkgevers de kosten voor de OR-scholing rechtstreeks aan de opleiders. Met de opheffing van het GBIO verdwijnt ook een organisatie die het functioneren van ondernemingsraden en de kwaliteit van de opleidingen in de gaten houdt. Dat soort taken wordt overgenomen door de SER die hiervoor per 1 juni 2012 de Commissie Bevordering Medezeggenschap heeft ingesteld. De commissie zal richtlijnen opstellen voor scholingsbedragen en zet daarnaast een certificatieregeling voor scholingsinstituten op. In de commissie zitten vertegenwoordigers van werknemers (vakbonden), vertegenwoordigers van ondernemers en onafhankelijke leden.

Register voor medezeggenschapsopleiders

Onderdeel van de certificeringseisen van een opleidingsbureau is dat zij werken met gekwalificeerde trainers. De BVMP (beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals) en de BVMZ (branchevereniging medezeggenschap) hebben om die reden een register opgezet voor medezeggenschapsopleiders. Dit register zal worden gevuld met trainers die voldoen aan de door de BVMP en BVMZ gestelde kwaliteitscriteria. De wisselwerking tussen de Commissie Bevordering Medezeggenschap én het register voor medezeggenschapsopleiders geven ondernemingsraden de garantie dat zij met goede opleiders in zee gaan. Is uw OR op zoek naar een trainer, dan kunt u binnenkort in het register een geschikte kandidaat vinden.