Antwoord op vragen over WOR-wijziging

15 mei 2013 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoekt de Eerste Kamer om in te stemmen met het wetsvoorstel aanpassing Wet op de ondernemingsraden (WOR). De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) zal zich moeten buigen over de handtekeningenplicht bij de OR-verkiezingen. Dit blijkt uit de memorie van antwoord naar aanleiding van vragen uit de Eerste Kamer.

In het bericht ‘Eerste Kamer stelt vragen bij wijziging WOR’ heeft u al kunnen lezen dat de Eerste Kamer vragen heeft gesteld over de wijziging van de WOR. De Eerste Kamer was hierbij vooral bezorgd over het amendement over het afschaffen van de handtekeningenplicht. Minister Asscher heeft de vragen van de Eerste Kamer beantwoord in de memorie van antwoord.

Geen onduidelijkheid meer over financiering OR-scholing

De regering wil graag dat het wetsvoorstel over de scholing van OR’en snel wordt behandeld, zodat mogelijke onduidelijkheden over de financiering van de OR-scholing zullen verdwijnen. Verder wil de regering kijken hoe de handtekeningenplicht kan worden aangepast zodat alle partijen zich erin kunnen vinden. Dit wordt voorgelegd aan de CBM van de SER. De regering – met steun van de sociale partners – verzoekt de Eerste Kamer dan ook ­om in te stemmen met het wetsvoorstel, omdat het nieuwe systeem voor scholing geen verder uitstel verdient.

Handtekeningenplicht naar beneden bijstellen?

Minister Asscher begrijpt de problemen die de Eerste Kamer voorziet bij het amendement. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer had de regering het amendement al afgeraden, omdat er wel draagvlak voor OR-kandidaten moet zijn. Daarbij had de regering aangegeven dat het mogelijk was om het aantal vereiste handtekeningen bij te stellen. Ook in rechtspraak blijkt dit al te gebeuren. Zo oordeelde een rechter bijvoorbeeld dat het indienen van een vrije kandidatenlijst met maximaal vijf handtekeningen niet in strijd was met artikel 9 WOR.

Toch ontslag onder ontslagbescherming

Ook zou het werknemers ­– met de afschaffing van de handtekeningenplicht – te makkelijk worden gemaakt om onder de ontslagbescherming (voor OR-leden) te vallen. Het is volgens de regering echter niet de bedoeling dat werknemers zich enkel om die reden kandidaat stellen. Toch kan dit onder het huidige systeem ook al gebeuren. Bovendien is het nog steeds mogelijk om werknemers die onder de ontslagbescherming vallen, te ontslaan. Bijvoorbeeld bij de sluiting van een bedrijfsonderdeel. Ook is ontslag wegens dringende of gewichtige redenen nog steeds mogelijk.