Beroepsrecht benutten voor adviesplichtige kwesties

2 november 2018 | Door redactie

Een goede relatie tussen OR en bestuurder is belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Het kan voorkomen dat er bij een adviesaanvraag te veel op het spel staat voor de achterban om concessies te doe. De OR komt dan lijnrecht tegenover de bestuurder te staan. In zo’n geval kan de OR in beroep gaan.

Er zijn verschillende aanleidingen voor een OR om in beroep te gaan. De OR kan in beroep gaan als de bestuurder over een adviesplichtige kwestie (artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)) geen advies vraagt. Ook is het mogelijk dat de bestuurder een besluit neemt dat afwijkt van het advies (tools) van de OR. Tot slot kan het voorkomen dat er na het OR-advies feiten bekend worden die tot een ander advies hadden kunnen leiden. Als de bestuurder dan niet bereid is om opnieuw advies te vragen of zijn besluit te heroverwegen, kan de OR ook in beroep gaan. Dat doet de OR bij de Ondernemingskamer (OK) (tool).

OK beoordeelt of besluit van bestuurder onredelijk was

De bestuurder moet de raad na ontvangst van het OR-advies laten weten wat zijn uiteindelijk besluit is. Hij moet dit schriftelijk en voorzien van onderbouwing doen. De OR heeft vanaf dat moment één maand de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de OK. Daarin vraagt de OR de OK bijvoorbeeld om de bestuurder op te leggen het besluit in te trekken of ongedaan te maken. De OK beoordeelt of de bestuurder onredelijk heeft gehandeld en of hij het besluit moet intrekken of ongedaan moet maken. Als de OR of de bestuurder het niet eens is met de uitspraak, is het nog mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. 

Bedrijfscommissie is een mogelijk alternatief voor Ondernemingskamer

Een gang naar de OK komt de relatie tussen OR en bestuurder meestal niet ten goede. Daarom doet een OR er goed aan om bij de bestuurder te peilen of hij open staat voor bijvoorbeeld mediation. Een onpartijdige mediator probeert de raad en de bestuurder dan dichter bij elkaar te brengen. Een andere optie is de situatie voorleggen aan de bedrijfscommissie. Het advies van deze commissie is niet bindend, maar de rechter zal het wel meewegen in zijn oordeel.