Eerste Kamer akkoord met wijziging WAADI

20 april 2012 | Door redactie

Uitzendkrachten krijgen dezelfde rechten als andere werknemers in uw organisatie. Dit is het gevolg van een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), die op 17 april is aangenomen door de Eerste Kamer. Door de wetswijziging moet u uitzendkrachten in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden toekennen als uw vaste personeel.

Eerder kon u in het bericht ‘Dezelfde rechten voor uitzendkrachten’ al lezen dat een wijziging van de WAADI op stapel stond. Door de wijziging moet u de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten gelijkstellen aan die van andere werknemers in uw organisatie. Het gaat hier bijvoorbeeld om de arbeid- en rusttijden, de duur van vakantie en het werken op feestdagen. In de uitzendcao of de inlenerscao kan hier overigens van worden afgeweken. Ook moet u uitzendkrachten straks op de hoogte stellen van interne vacatures, zodat zij evenveel kans hebben om voor een functie in aanmerking te komen als de vaste werknemers.

Aanpassing in de Wet op de Ondernemingsraden

Daarnaast komt er een aanpassing in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Door deze aanpassing moet uw werkgever de OR straks ten minste éénmaal per jaar algemene gegevens verstrekken over de uitzendkrachten die uw organisatie inleent. Ook moet uw werkgever laten weten – mondeling of schriftelijk – wat zijn verwachtingen zijn over het aantal uitzendkrachten dat hij wil inlenen voor het komende jaar. Deze informatie is vooral bedoeld voor de bespreking van de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
Op 17 april 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. Dit betekent dat het wetsvoorstel zonder stemming door de Kamer is aanvaard en dat hierover geen debat meer plaatsvindt. Zodra de wetswijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant is deze definitief.