Flexwerker eerder bij medezeggenschap door wijziging WOR

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022. De Verzamelwet SZW 2022 versterkt de positie van flexwerkers bij de medezeggenschap. Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. Het streven is dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt.

6 december 2021 | Door redactie

Op 18 november stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 (pdf). Onderdeel van de Verzamelwet SZW 2022 is een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarmee geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) invulling aan een eerder advies van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de Sociaal-Economische Raad (SER) om werknemers met een kort of tijdelijk dienstverband eerder te betrekken bij de medezeggenschap.

Wijziging WOR om flexkracht eerder te betrekken bij medezeggenschap

De wijziging van de WOR houdt in dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht voor flexwerkers worden verkort van respectievelijk 6 en 12 maanden naar 3 maanden (artikel 6, lid 2 en 3 WOR). Ook worden uitzendkrachten in het vervolg na 15 maanden (nu: 24 maanden) beschouwd als personen die in de onderneming werkzaam zijn (artikel 1, lid 3a WOR) en gaan zij dus eerder medezeggenschapsrechten opbouwen. Zij krijgen dan na (15+3=) 18 maanden actief en passief kiesrecht.
Met de invoering van de Verzamelwet komt ook de eis te vervallen dat vaste commissies in meerderheid uit OR-leden bestaan (artikel 15 WOR). Ook deze wijziging van de WOR geeft (tijdelijke) werknemers die geen lid zijn van de OR meer ruimte om – via een vaste of andere OR-commissie – deel te nemen aan de medezeggenschap.

Wijziging WOR moet 1 januari 2022 ingaan

De beoogde invoeringsdatum van de Verzamelwet SZW 2022 is 1 januari 2022. Ondernemingsraden moeten de voortgang van het wetsvoorstel goed in de gaten houden. Als gevolg van de invoering van de nieuwe wet zullen veel ondernemingsraden hun reglement moeten aanpassen.
Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan het voorstel aannemen of verwerpen. Als de Eerste Kamer de Verzamelwet aanneemt, moet de Koning zijn handtekening nog zetten. Als ook de minister van SZW de nieuwe wet heeft ondertekend, wordt de Verzamelwet SZW 2022 gepubliceerd in het Staatsblad en is de nieuwe wet van kracht.

Volg de voortgang van het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 op rendement.nl/wetsvoorstellen.