Het verschil: ondernemer en bestuurder

Voor de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden is het verschil tussen bepaalde begrippen van groot belang. Voor sommige zaken moet de OR naar de ondernemer stappen, voor andere naar de bestuurder. Wat is het verschil?

31 augustus 2018 | Door redactie

De ondernemer is degene die de onderneming in stand houdt en de materiele middelen aanschaft om de onderneming te laten functioneren. De ondernemer is ook degene die verplicht is een OR in te stellen als hij vijftig werknemers of meer in dienst heeft. Een ondernemer kan een natuurlijk individueel persoon zijn. Het kan ook een privaatrechtelijk rechtspersoon zijn zoals een n.v., b.v., vereniging, stichting, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een kerkgenootschap of een privaatrechtelijk rechtspersoon naar Europees of buitenlands recht.

Bestuurder vertegenwoordigt ondernemer bij OR-overleg

De bestuurder is degene in het overleg met de OR de ondernemer vertegenwoordigt en degene die in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van arbeid. Bij de dagelijkse leiding, heeft hij dus niemand meer boven zich. Het is daarbij niet van belang of de bestuurder aanwijzingen van derden moet opvolgen zoals van de eigenaar van de onderneming, de raad van commissarissen of van het bestuur van een stichting of vereniging.

De begripsbepalingen zijn vastgelegd in artikel 1, lid 1d en e van de Wet op de ondernemingsraden:

ONDERNEMER: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt

BESTUURDER: hij die alleen dan wel te zamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid