Instellingsgrens OR van 50 werknemers te laag?

20 maart 2013 | Door redactie

De instellingsgrens van een OR moet omhoog van 50 werknemers naar 100 werknemers. Volgens Tweede Kamerlid Potters (VVD) is dit nodig omdat de administratieve lasten die verbonden zijn aan een OR te hoog zijn voor kleine organisaties. De PvdA ziet een verhoging van de instellingsgrens echter niet zitten.

De VVD vindt dat de instellingsgrens voor een OR verhoogd moet worden van 50 naar 100 werknemers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het hier echter niet mee eens. Wel gaat Asscher een adviesvraag voorleggen aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Het advies draait om de vraag in hoeverre handhaving of modernisering van het huidige medezeggenschapsstelsel nodig is, maar daarbij hoeft de SER niet in te gaan op het al dan niet verhogen van de instellingsgrens.

OR levert veel administratieve lasten op

Uit eerder onderzoek bleek dat 30% van de organisaties die een OR moeten instellen op basis van het aantal werknemers, dit niet heeft gedaan. VVD-lid Potters denkt dat er onder die 30% veel kleine ondernemingen vallen, die de medezeggenschap op een meer informele manier hebben geregeld. Vanwege de vele onderwerpen waarbij een OR instemmings- en adviesrecht heeft, zou dit namelijk veel administratieve lasten opleveren.

Meerwaarde OR belangrijker dan kostenbesparing

Dit is niet de eerste keer dat de instellingsgrens van 50 werknemers voor het oprichten van een OR in opspraak komt. In het bericht ‘Instellingsgrens OR blijft 50 werknemers’ heeft u kunnen lezen dat Tweede Kamerlid Ziengs (VVD) vorig jaar al voorstelde om de grens te verhogen naar 100 werknemers. Toenmalig minister Kamp van SZW gaf daarop aan dat de meerwaarde van de OR een belangrijkere rol speelde dan de kostenbesparing.