Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

14 juni 2017 | Door redactie

De wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de OR adviesrecht en instemmingsrecht toe. De onderwerpen waarover de bestuurder advies of instemming moet vragen, staan in de WOR. Hij kan hierbij niet om de OR heen, tenzij de cao anders voorschrijft.

De ondernemingsraad heeft volgens de WOR adviesrecht (tools) en instemmingsrecht (tools). Artikel 25 geeft de OR adviesrecht op 14 onderwerpen. De bestuurder kan dit advies naast zich neerleggen en zijn besluit toch uitvoeren. Bij instemmingsrecht ligt dit anders. De bestuurder moet volgens artikel 27 instemming vragen voor de vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op 13 gebieden. Stemt de OR niet in, dan kan de bestuurder vervangende toestemming vragen aan de kantonrechter. De cao kan deze bevoegdheden beperken. In artikel 32 lid 3 van de WOR staat:

Indien aan de ondernemingsraad op grond van dit artikel een adviesrecht of instemmingsrecht is toegekend, is het advies of de instemming van de ondernemingsraad niet vereist, voor zover de aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. 

Bestuurder hoeft OR niet altijd te raadplegen

Als de ondernemingsraad op basis van de WOR adviesrecht of instemmingsrecht heeft op een voorgenomen besluit, hoeft de bestuurder niet altijd een pitstop te maken bij de OR. Als de cao al een bepaling bevat over het voorgenomen besluit, kan de bestuurder het doorvoeren zonder positief advies of positieve instemming van de OR. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een nieuwe cao een bepaling bevat die de bestuurder verplicht om alle werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds. De keuze van de pensioenuitvoerder is instemmingsplichtig, maar in dit geval heeft de OR geen instemmingsrecht vanwege de cao-bepaling.  

Cao kan bevoegdheden OR ook uitbreiden

De ondernemingsraad doet er goed aan om na te gaan welke cao er van toepassing is op de organisatie en of er bepalingen in staan die de bevoegdheden van de OR beïnvloeden. Let op: de cao kan de bevoegdheden van de OR niet alleen beperken, maar ook uitbreiden. In de cao kunnen extra onderwerpen zijn vastgelegd waarop de OR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Ook kan een OR dankzij de cao overeenstemmingsrecht hebben op bepaalde onderwerpen. Dit recht is te vergelijken met een vetorecht: de bestuurder mag een besluit niet doorvoeren zonder toestemming van de OR.

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: cao-bepalingen en de OR-bevoegdheden volgens de WOR.