Modelovereenkomst helpt bij artikel-24-overleg

15 november 2012 | Door redactie

Een nieuwe modelovereenkomst – gepubliceerd door de Sociaal Economische Raad (SER) – moet het voor OR-leden en bestuurders makkelijker maken om de algemene gang van zaken twee keer per jaar te bespreken. Dit is in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geregeld, maar in de praktijk komt hier weinig van terecht. De modelovereenkomst moet hulp bieden om de dialoog tussen OR en bestuurder verder te bevorderen.

De SER publiceerde onlangs een modelovereenkomst die bestuurders en OR-leden kunnen gebruiken om de algemene gang van zaken binnen de organisatie te bespreken. Volgens artikel 24 lid 1 WOR moet dit ten minste twee keer per jaar in de overlegvergadering aan bod komen. De bestuurder stelt de OR er dan van op de hoogte welke besluiten hij aan het voorbereiden is. Het gaat hierbij om besluiten waarbij de OR advies- of instemmingsrecht heeft (artikel 25 WOR en artikel 27 WOR), zoals een reorganisatie, wijziging van arbeidsomstandigheden of het plaatsen van camera’s in de organisatie. De bestuurder moet hierbij ook aangeven op welk moment hij de OR zal betrekken met de besluitvorming. De modelovereenkomst is opgesteld door het Platform Innovatieve Medezeggenschap.

Bespreek de algemene gang van zaken

Een bespreking van de algemene gang van zaken is voor uw OR van groot belang, want u krijgt dan alvast een beeld van de aankomende advies- en instemmingsplannen. Neem overigens geen genoegen met een advies- of instemmingsverzoek dat ineens op de mat van uw OR valt. De bestuurder mag namelijk helemaal geen advies of instemming van de OR verwachten voordat het voorgenomen besluit tenminste eenmaal is besproken in de halfjaarlijkse overlegvergadering.