OR let op gelijke behandeling van man en vrouw

13 december 2013 | Door redactie

Uw OR heeft de taak om te waken tegen discriminatie in de organisatie. Volgens artikel 28 lid 3 Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet u daarbij extra letten op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarnaast wordt van uw OR verwacht dat hij zich ervoor inspant dat de organisatie gehandicapte en allochtone werknemers inschakelt.

In artikel 28 WOR staan de speciale taken van de OR beschreven. Het derde lid besteedt aandacht aan discriminatie in de organisatie. Voor uw OR betekent dit dat hij altijd zijn oren en ogen open wil houden om signalen van verboden onderscheid op te pikken. Let er dus op dat er geen discriminatie is op grond van ras, nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, politieke overtuiging, handicap of chronische ziekte, seksuele gerichtheid, vast of tijdelijk contract of de arbeidsduur (vol- of deeltijd).

Gemiddelde salarissen van mannen en vrouwen vergelijken

De WOR benoemt de gelijke behandeling van mannen en vrouwen nog eens extra. Discriminatie kan op vele vlakken voorkomen, zoals bij de sollicitatie, beloning, bevordering, ontslag en natuurlijk tijdens het werk zelf. Op het gebied van gelijke beloning kunt u naar de gemiddelde salarissen van mannen en vrouwen in dezelfde functiegroep kijken. Merkt u op dat mannen een hogere beloning krijgen, dan is dit mogelijk een aanwijzing voor ongelijke behandeling. De oorzaak hiervoor kan liggen in een beoordelingssysteem waarbij bepaalde vaardigheden onvoldoende worden gewaardeerd. Vergeet ook niet om te controleren of het risico op discriminatie ook in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opgenomen.

Wijs de bestuurder op subsidies voor gehandicapte werknemers

Ten slotte wordt uw OR gevraagd om de inschakeling van gehandicapten en allochtonen te bevorderen. Voor het in dienst nemen van allochtone werknemers kan uw OR denken aan een voorkeursbeleid (positieve discriminatie). Is deze groep onvoldoende vertegenwoordigd in een bepaalde functie, dan mag de bestuurder bij gelijke geschiktheid van sollicitanten de voorkeur geven aan allochtonen. Bij de inschakeling van gehandicapte werknemers kunt u de bestuurder onder andere wijzen op de subsidies en voorzieningen die hij daarbij mag gebruiken. U kunt gebruikmaken van de subsidiecalculator om een idee te krijgen welke subsidies er bestaan.