Rol van de OR versterkt door aanpassing WOR

7 december 2011 | Door redactie

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aanvullen met een bepaling over de informatieplicht van bestuurders van internationale concerns naar de OR toe. Minister Kamp wil daarmee de rol van de OR versterken bij reorganisatiebesluiten. Met name bij internationale concerns vormt dat nu nog een knelpunt.

Kamp wil dat iedere ondernemingsraad (OR) op de hoogte is van de zeggenschap die het bestuur van de eigen (Nederlandse) onderneming heeft binnen het internationale concern. Dat bestuur is tenslotte de gesprekspartner van de OR. Dit staat in de Kamerbrief medezeggenschap die minister Kamp op 2 december naar de Tweede Kamer stuurde. In deze brief verwijst de minister naar de motie-Hamer. Die motie verzoekt de regering om te onderzoeken hoe ondernemingsraden beter kunnen worden betrokken bij overnames, fusies, splitsingen of verplaatsingen van (met name) internationale ondernemingen.

Invloed OR binnen internationale ondernemingen

Wat betreft de invloed van de Nederlandse OR binnen een internationaal concern verwijst Kamp naar het adviesrecht (artikel 25 WOR) en het spreekrecht van de OR in de aandeelhoudersvergadering. Ook kan de vakbond gebruikmaken van het enquêterecht en de Fusiegedragsregels die zijn opgesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). Kamp merkt hierbij wel op dat de bepalingen in de WOR reiken tot de Nederlandse grens en niet verder. Naast de mogelijke aanvulling op de informatieplicht zal Kamp geen aanvullende voorstellen doen om de WOR aan te passen. Hij wil de wet niet nodeloos ingewikkeld maken; het moet voor buitenlandse ondernemingen aantrekkelijk blijven om zich in Nederland te vestigen.

Afschaffing WOR-heffing

In de brief wijst Kamp ook op de afschaffing van de WOR-heffing per 1 januari 2013. Per die datum dragen werkgevers dan geen percentage van de bruto loonsom meer af als heffing voor OR-scholing. In plaats daarvan moet de werkgever de volledige kosten rechtstreeks betalen aan het opleidingsinstituut, zonder recht op subsidie. Minister Kamp wil het officiële wijzigingsvoorstel voor de afschaffing van de WOR-heffing rond juni 2012 toesturen aan de Tweede Kamer.