SER publiceert Wet op de ondernemingsraden in Engels

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een Engelse vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gepubliceerd. Met de toenemende internationalisering is dit voor veel ondernemingsraden een nuttig document.

6 december 2019 | Door redactie

In Nederland zijn veel buitenlandse organisaties actief. Ook maken steeds meer Nederlandse organisaties deel uit van een internationale holding. Het Engels wordt hierdoor ook voor ondernemingsraden steeds vaker de voertaal. De communicatie verloopt in het Engels en de OR moet Engelstalige stukken beoordelen. In dat geval is een officiële Engelse vertaling van de WOR (pdf) bijzonder nuttig.

Rechten en plichten OR begrijpelijk voor binnen- en buitenland

Dankzij de Engelstalige versie die de SER onlangs heeft gepubliceerd, zijn de rechten, plichten en bevoegdheden van Nederlandse medezeggenschapsorganen nu voor alle organisaties begrijpelijk. Dit is nuttig bij de samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse organisaties of reorganisaties waarbij organisaties uit binnen- en buitenland betrokken zijn. De OR kan bijvoorbeeld verwijzen naar de Engelse wettekst of heeft een Engelstalige tekst waarop de raad zich kan baseren om de  bevoegdheden te beschrijven.

Is voertaal Nederlands, dan ook OR-stukken in het Nederlands

Als de voertaal van de OR Nederlands is, is de bestuurder overigens verplicht om zijn beleidsstukken, waaronder de jaarrekening en het jaarverslag, in de Nederlandse taal aan de OR aan te bieden. Dit staat in artikel 31a, lid 2 WOR. Mochten deze documenten in een andere taal dan het Nederlands opgemaakt zijn, dan moet de bestuurder deze laten vertalen door een beëdigd vertaler voordat hij ze naar de OR stuurt.

WOR schetst wettelijk kader van medezeggenschap

In de WOR staan de wettelijke regels voor medezeggenschap in Nederland. Iedere organisatie vanaf 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. Kleinere organisaties (10-50 werknemers) kunnen hun medezeggenschap regelen via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). De rechten, plichten en bevoegdheden van alle medezeggenschapsorganen staan beschreven in de WOR.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten