Stimulerende taken van de OR volgens artikel 28 WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR niet alleen rechten en bevoegdheden, maar ook een aantal stimulerende taken. Zo geeft artikel 28 WOR de OR de opdracht om de naleving van de regels voor de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijden te bevorderen, net als het werkoverleg, gelijke behandeling en de zorg voor het milieu.

8 oktober 2021 | Door redactie

De OR heeft volgens artikel 28 WOR de taak om de naleving van de regels op een aantal gebieden te bevorderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de naleving van arbeidsvoorwaarden en de arbeids- en rusttijden (infographic), maar ook voor het werkoverleg tussen werknemers en hun (directe) leidinggevenden.

OR moet veilige omstandigheden bevorderen

Een ander belangrijk aandachtspunt voor de OR is dat de bestuurder moet zorgen dat alle werknemers gezond en veilig kunnen werken (artikel 3, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet). Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden beginnen bij de RI&E en de OR (artikel). Bij een wijziging van de RI&E heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR).

Aanleidingen voor het actualiseren van de RI&E in deze periode kunnen zijn:

OR moet gelijkheid bevorderen en discriminatie bestrijden

Bovendien moet de OR gelijke behandeling in de organisatie bevorderen en discriminatie van de achterban bestrijden. Binnen veel organisaties is er bijvoorbeeld nog ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Om die ongelijkheid tegen te gaan, stemde de Eerste Kamer onlangs in met een betere m/v-balans in de bedrijfstop

OR moet zorg voor het milieu bevorderen

Nu organisaties allerlei maatregelen moeten treffen om de klimaatdoelstellingen te halen, is ook het bevorderen van de zorg van de organisatie voor het milieu (artikel) steeds belangrijker voor de OR. Een handig hulpmiddel daarbij kan de handreiking over de rol van de OR bij de energietransitie zijn van de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn.

Onderwerpen artikel 28 WOR op de agenda

Omdat de onderwerpen van artikel 28 WOR slechts één van de vele zaken zijn waarmee de OR zich bezighoudt, bestaat het risico dat ze van de radar verdwijnen. Om dat te voorkomen, kan de OR ze als vast onderwerp op de agenda zetten. Zo komen ze regelmatig aan bod in het gesprek met de bestuurder en kan de OR een vinger aan de pols houden. Deze onderwerpen zijn immers van groot belang voor zowel de achterban als de organisatie.

Kijk voor de volledige tekst van de Wet op de ondernemingsraden op rendement.nl/wor-online. U vindt hier ook relevante achtergrondartikelen.