Tweede Kamer akkoord met wijziging WOR

18 februari 2013 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft op donderdag 14 februari ingestemd met het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De wijziging van de WOR is nodig vanwege de hervorming van het financieringssysteem voor OR-scholing. De wetswijziging moest ingaan per 1 januari 2013, maar de behandeling van het voorstel liep vertraging op. Zodra de Eerste Kamer instemt met het voorstel, is de wijziging van de WOR een feit.

Hoewel de Tweede Kamer nu eindelijk heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor wijziging van de WOR, leidde deze vertraagde behandeling wel tot verwarring over de ingangsdatum. In het wetsvoorstel stond namelijk dat de WOR-heffing én de GBIO-subsidie op erkende OR-scholing moesten worden afgeschaft per 1 januari 2013. Het was daarom belangrijk dat het voorstel zou worden aangenomen vóór het einde van het jaar. Ondanks dat het kabinet daarin niet slaagde, besloot de Sociaal-Economische Raad (SER) – die de taken van het GBIO heeft overgenomen – om de nieuwe regels wel alvast toe te passen per 1 januari 2013. De SER wilde daarmee duidelijkheid creëren voor de medezeggenschap.

Wijziging WOR met betrekking tot scholing OR

Het wetsvoorstel behelst onder meer wijzigingen in verband met de nieuwe financiering van het OR-scholingssysteem. Zo bevat artikel 22 WOR bepalingen over de kosten die een OR moet maken. Dat artikel bepaalt dat alle kosten die nodig zijn voor het OR-werk voor rekening komen van de werkgever. In het wetsvoorstel is voorgesteld om dit artikel uit te breiden met een nieuw lid dat nadrukkelijk bepaalt dat alle kosten voor kwalitatief goede scholing ten laste komen van de werkgever. Nu is in artikel 18 lid 3 van de WOR alleen nog expliciet opgenomen dat OR- en commissieleden recht hebben op een minimum aantal dagen scholing per jaar. Hoewel het wetsvoorstel nog niet van kracht is, mag u van uw bestuurder verwachten dat hij in de tussentijd gewoon de kosten blijft vergoeden voor training van uw OR.

Overige wijzigingen van de WOR

Ook is in het wetsvoorstel een aantal andere wijzigingen opgenomen. Zo krijgen OR’en straks recht op duidelijkere informatie over zeggenschapsverhoudingen binnen internationale concerns (artikel 31 lid 3 WOR) en komt de verplichte bemiddeling in het kader van de geschillenprocedure te vervallen (artikel 36 lid 3 en 4 WOR). Ook hoeft de OR straks geen kopie van het OR-reglement meer te sturen naar de bedrijfscommissie (artikel 8 lid 1 WOR).