Werkgever mag informatieplicht niet omdraaien

16 januari 2012 | Door redactie

Als een bestuurder een besluit wil nemen dat adviesplichtig is volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), moet hij dit besluit eerst voorleggen aan de OR. Hij is dan ook verplicht om voldoende informatie te verstrekken, zodat de OR een goed advies kan opstellen. Het mag dus niet zo zijn dat hij zich er met een jantje-van-leiden van afmaakt door de OR van onvoldoende informatie te voorzien.

Onlangs was er toch sprake van zo’n situatie. De bestuurder van een printerfabrikant stelde een reorganisatieplan en een bijbehorend sociaal plan op. Hij lichtte de OR in met een Engelstalige presentatie in PowerPoint. De OR vroeg de bestuurder om een presentatie in de eigen taal, maar kreeg nul op het rekest. In plaats daarvan verzocht de werkgever de OR om vragen te stellen als iets onduidelijk was.
Het kostte de OR en bestuurder in totaal zeven overlegvergaderingen om tot een advies te komen waarin de OR liet weten dat er onvoldoende duidelijkheid was over het nut en de noodzaak van de reorganisatie. Ook vond de OR dat het sociaal plan de gevolgen voor het personeel onvoldoende onderving. De bestuurder wilde de reorganisatie toch doorzetten. Daarop startte de OR een procedure bij de Ondernemingskamer.

Reorganisatiebesluit nietig verklaard

De Ondernemingskamer (OK) stelde de OR in het gelijk. Zo vond de OK dat de gevolgen van de reorganisatie onvoldoende duidelijk waren. Verder oordeelde de Ondernemingskamer dat de correctiefactor van 1 in het sociaal plan ondermaats was. Maar belangrijker nog: volgens de OK is het niet de bedoeling dat de bestuurder zijn informatieplicht naar de OR toe omdraait. In dit geval deed de bestuurder dat door de OR te verzoeken om vragen te stellen als zaken onduidelijk waren. De bestuurder heeft in deze zaak daarom onvoldoende voldaan aan zijn informatieplicht. Om deze en andere redenen verklaarde de Ondernemingskamer het voorgenomen besluit tot reorganisatie nietig. De bestuurder moest het plan intrekken.
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, 5 augustus 2011, LJN: 
BR5261