Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd!

19 april 2012 | Door redactie

De Wet op de ondernemingsraden is een bepaling rijker. Deze bepaling is vastgelegd in het derde lid van artikel 31b (gegevens over sociaal beleid). Door deze wetswijziging is uw bestuurder verplicht om uw OR minimaal één keer per jaar schriftelijk informatie te geven over alle werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst bij uw organisatie werken.

Eerder kon u in het bericht ‘Wijziging van de WOR’ al lezen dat een wijziging van artikel 31b WOR op stapel stond. Door de aanpassing van de wet moet uw bestuurder uw OR straks ten minste éénmaal per jaar algemene gegevens verstrekken over de uitzendkrachten die uw organisatie inleent. Ook moet uw bestuurder laten weten – mondeling of schriftelijk – wat zijn verwachtingen zijn over het aantal uitzendkrachten dat hij wil inlenen voor het komende jaar. Deze informatie is vooral bedoeld voor de bespreking van de algemene gang van zaken binnen de onderneming. De halfjaarlijkse overlegvergadering vormt hiervoor een mooi moment.

Wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan

Op 17 april 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. Dit betekent dat het wetsvoorstel zonder stemming door de Kamer is aanvaard en dat hierover geen debat meer plaatsvindt. Zodra de wetswijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant is deze definitief.

Het nieuwe, derde lid van artikel 31b luidt als volgt:

“De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, tevens ten minste éénmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens inzake de op grond van een uitzendovereenkomst in de onderneming werkzame personen en doet daarbij tevens mondeling of schriftelijk mededeling ten aanzien van de te verwachten ontwikkelingen wat betreft het aantal op basis van een uitzendovereenkomst werkzame personen in het komende jaar.”