Een nieuwe cao: de verzamel-cao

26 september 2017 | Door redactie

Om de private aanvulling op de WW-uitkering te realiseren, komen er zogenoemde verzamel-cao’s. Door middel van de verzamel-cao’s kunnen werknemers na ontslag weer maximaal 38 maanden (in plaats van 24 maanden) een werkloosheidsuitkering ontvangen.

Begin deze maand heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel om via verzamel-cao’s een aanvulling op de WW- en WGA-uitkering te realiseren. In het Besluit (dat inmiddels is gepubliceerd in de Staatscourant) wordt een stelsel van overkoepelende verzamel-cao’s geïntroduceerd die de normale arbeidsvoorwaarden-cao’s van bedrijfstakken en ondernemingen overstijgen. Denk aan een verzamel-cao voor de industrie en techniek, waar verschillende cao’s uit de industriesector onder vallen. Cao-partijen kunnen zich vrijwillig bij een verzamel-cao aansluiten door een verklaring te ondertekenen. In deze cao is dan alleen de aanvulling op de WW- en WGA-uitkering geregeld. Daarnaast gelden voor de werknemers de bepalingen uit hun ‘normale’ cao.

Algemeenverbindendverklaring voor verzamel-cao

Voor een verzamel-cao wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd (die maximaal vijf jaar kan duren), zodat cao-bepalingen van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen. Werknemers kunnen dan in principe niet individueel afstand doen van de private WW- of WGA-regeling en werkgevers moeten meewerken aan de aangifte en afdracht. Doet een werkgever dit niet, dan kan hij te maken krijgen met vorderingen en boetes. Na de algemeenverbindendverklaring wordt de uitvoering van de afspraken in de verzamel-cao’s ondergebracht bij het landelijk fonds (Stichting PAWW).

Organisatie valt niet onder een cao, en dan?

Valt uw organisatie niet onder een (normale) cao, dan wordt aansluiting bij een verzamel-cao niet geregeld. De werkgever zal dan zelf afspraken moeten maken met de vakbonden om zich aan te kunnen sluiten bij een verzamel-cao en zo een private aanvulling op de WW en WGA te regelen.
De verwachting is dat de verzamel-cao’s vanaf het vierde kwartaal van 2017 worden afgesloten.