Grote rol sociale partners bij werkbegeleiding

7 december 2015 | Door redactie

De sociale partners krijgen adviesrecht over de hoogte van de WW-premies en over toekomstige wijzigingen in de werknemersverzekeringen. Daarnaast stelt het kabinet geld beschikbaar voor pilots in het kader van werk-naar-werkbegeleiding.

Vakbonden en werkgevers krijgen een grotere rol bij het aan het werk houden en naar werk begeleiden van werknemers die met ontslag worden bedreigd. Het kabinet stelt € 10 miljoen beschikbaar voor experimenten die dit ondersteunen. Daarmee doet het kabinet een beroep op de signaleringsfunctie van vakbonden en werkgevers. Zij zien eerder dan gemeenten welke mensen hun baan dreigen te verliezen en waar ze op de arbeidsmarkt de meeste kans maken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde dit aan als reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad hierover.

Duurzame inzetbaarheid bij werkbegeleiding essentieel

Met deze toezegging aan de sociale partners verlangt het kabinet een open blik van werkgevers om verder vooruit te kijken (middellange termijn) en te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat is belangrijk voor het vergroten van de kansen van werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Ook van de werknemers zelf verwacht het kabinet dat zij werken aan hun eigen inzetbaarheid en durven kijken naar werk in andere branches.

Adviesrecht over hoogte WW-premies

Naast een stevigere rol bij werkbegeleiding wil minister Asscher de vakbonden en werkgevers extra bevoegdheden toekennen op het gebied van de WW. Een belangrijk voorbeeld van zo’n bevoegdheid is een wettelijk adviesrecht over onder meer de hoogte van de premies. Tot 2002 bepaalden de sociale partners de hoogte ervan, maar nu wil de Rijksoverheid die beslissing zelf blijven maken. Dankzij het adviesrecht krijgen de partners wel een zwaarwegende adviesfunctie. Ook komt er een wettelijk recht om advies uit te brengen aan het kabinet over toekomstige wijzigingen in de (premies voor) werknemersverzekeringen (tool).