Korting op WW-uitkering door prepensioen

18 september 2017 | Door redactie

Als een werknemer prepensioen ontvangt uit een vorige baan, kan dat gevolgen hebben op de WW-uitkering die hij ontvangt als hij van zijn werkgever ontslag krijgt. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft dit onlangs in twee rechtszaken nader uitgelegd.

In één van de zaken waarover de CRvB moest beslissen, had een werknemer een WW-uitkering (e-learning) terwijl hij al enige tijd prepensioen ontving uit een eerder dienstverband. Op basis van de hoofdregel wordt de uitkering gekort met het inkomen van de werkloze. De werknemer beriep zich echter op de uitzonderingsregel voor prepensioen. In deze zaak draaide het om de vraag of prepensioen uit hetzelfde dienstverband moet voorvloeien als het dienstverband van waaruit de werknemer werkloos is geworden om onder die uitzonderingsregel te vallen.

Terughoudende uitleg uitzonderingsregels

De CRvB vindt dat de uitzonderingsregel terughoudend uitgelegd moet worden. Daarom concludeert de raad dat prepensioen niet onder de uitzonderingsregel valt als het voortvloeit uit een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking van waaruit de werknemer WW-uitkering geniet. UWV mocht de uitkering dus korten. Dat de werknemer zijn prepensioen had aangewend om minder te gaan werken - en daardoor al minder recht had op een WW-uitkering - deed de raad niet anders beslissen.

Uitkering moet slaan op ‘eerder verlies van arbeidsuren’

In de andere zaak vloeide het prepensioen wel voort uit hetzelfde dienstverband van waaruit de werknemer was ontslagen, maar was de hoogte van de WW-uitkering ook gebaseerd op de gewerkte uren vóór het ingaan van het prepensioen. UWV vond daarom dat het prepensioen in mindering gebracht mocht worden op de WW-uitkering. De CRvB ging hier niet in mee en concludeerde dat voldaan was aan de uitzonderingsregel: het prepensioen had betrekking op ‘eerder verlies van arbeidsuren’.
Centrale Raad van Beroep, 6 september 2017, ECLI (verkort): 2863
Centrale Raad van Beroep, 6 september 2017, ECLI (verkort): 2864