Lasten WW-premie straks deels bij werknemer

25 februari 2015 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet om werknemers vóór de instroom in de WW al te helpen bij het vinden van nieuw werk. Dat moet gaan gebeuren met behulp van onafhankelijke adviescentra die door het hele land worden opgericht. De WW-premies moeten deze lasten dekken en ook de werknemers gaan weer de helft van de WW-premie betalen. Ontstaat er hierdoor een lagere koopkracht, dan is er compensatie nodig in de vorm van lagere belastingen.

Het SER-advies (pdf) is een uitwerking van de plannen die de sociale partners in 2013 in het sociaal akkoord maakten. Het laten meebetalen van werknemers aan de WW is enerzijds nodig om alle toekomstige werkloosheidsuitkeringen te financieren en anderzijds om adviescentra te kunnen oprichten voor scholing van werkzoekenden en de bemiddeling naar nieuw werk. Als het aan de SER ligt, komen er 35 regionale adviescentra die een aanvulling moeten zijn op de diensten die UWV aanbiedt. De focus komt hierdoor te liggen op het voorkomen van werkloosheid. De invoering van de WW-premie voor werknemers moet wel lastenneutraal zijn. Dit betekent dat werknemers gecompenseerd worden als zij negatieve gevolgen ondervinden van hun bijdrage aan de WW-premie.

Begeleiding naar nieuw werk in sociaal plan

In het geval van een reorganisatie is de kans groot dat de werknemers die hun baan verliezen straks bij de adviescentra terechtkunnen bij hun zoektocht naar nieuw werk. Ook werknemers die al weten dat zij geen contractverlenging krijgen, vinden advies en begeleiding bij de centra. Is er sprake van een sociaal plan, dan letten uw OR en de vakbonden in ieder geval goed op de mogelijkheden voor begeleiding naar nieuw werk die in het sociaal plan zijn opgenomen.

Verzekering voor derde jaar werkloosheid

In het advies gaat de SER ook in op de financiering van het derde jaar van de WW-uitkering onder de Wet werk en zekerheid (WWZ). In deze wet is immers afgesproken dat per 1 januari 2016 de maximale duur van de WW-uitkering wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Sociale partners kunnen voor het derde jaar zelf afspraken maken in de cao over een aanvullende werkloosheidsverzekering. De SER adviseert om deze verzekeringen te laten uitvoeren door een instelling als UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Voor de financiering van het derde jaar zou dan weer een aparte uniforme premie of cao-sectorspecifieke premie moeten komen.