De kleine lettertjes: de fiscale reserves

13 april 2018 | Door redactie

Een onderneming die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting kan de winst verlagen als er een fiscale reserve gevormd kan worden. Er zijn drie fiscale reserves te vormen maar daarvoor gelden natuurlijk wel voorwaarden.

In artikel 3.53 en 3.54 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is opgenomen dat bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst drie posten als fiscale reserve kunnen worden opgenomen:

 • De egalisatiereserve; hierbij gaat het om de vorming van een reserve die tot een gelijkmatige verdeling van kosten en lasten leidt.
 • De herinvesteringsreserve; deze reserve mag de onderneming vormen als deze een boekwinst behaalt met de verkoop van een bedrijfsmiddel voor de herinvestering in een ander bedrijfsmiddel.
 • De oudedagsreserve (alleen toe te passen voor een ondernemer in de inkomstenbelasting!); jaarlijks mag de onderneming een bedrag reserveren voor de oudedagsvoorziening van de ondernemer.

Voorwaarden egalisatiereserve

De egalisatiereserve kan de onderneming onder de volgende voorwaarden vormen:

 • Het moet gaan om kosten die gemaakt worden voor toekomstige uitgaven.
 • De kosten moet de onderneming verdeeld uitgeven in de toekomst.
 • De kosten zijn noodzakelijk geworden door de ondernemingsuitoefening in het jaar van dotatie (toevoeging).
 • De kosten die in een bepaald jaar zijn opgeroepen, leiden in een komend jaar tot een piek in de uitgaven.
 • Er is een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich zullen voordoen.

Voorwaarde herinvesteringsreserve

De voorwaarde die geldt voor het vormen van een herinvesteringsreserve (tool) is dat er op de balansdatum een voornemen moet zijn om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. De herinvesteringstermijn bedraagt echter maar maximaal drie jaar na het jaar waarin het bedrijfsmiddel is verkocht. Als er geen herinvesteringsvoornemen meer is of de driejaarstermijn is verstreken zonder herinvestering, moet de onderneming de reserve alsnog aan de winst toevoegen.

Voorwaarden oudedagsreserve

Voor de vorming van een oudedagsreserve (tool) gelden de volgende voorwaarden:

 • Er moet sprake zijn van een ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • De ondernemer moet aan het urencriterium van 1.225 uur voldoen.
 • De ondernemer mag aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.