Digitalisering van BMKB-regeling biedt grote voordelen

18 oktober 2022 | Door redactie

De regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), in het leven geroepen om mkb-ondernemingen die in de kern gezond zijn maar te weinig zekerheden kunnen bieden, biedt deze ondernemingen ondersteuning bij het verkrijgen van krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) liet recent een evaluatie uitvoeren. Daaruit kwamen enkele verbeterpunten naar voren.

De BMKB-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Recent liet EZK een evaluatie uitvoeren. Daarbij lag de nadruk op doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling over de jaren 2015 tot en met 2020. Uit de evaluatie, die werd uitgevoerd door Panteia en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), komt naar voren dat kleine en middelgrote ondernemingen meer gebruikmaken van de BMKB dan micro-ondernemingen.

Minder aantrekkelijk voor non-bancaire financiers

Uit de evaluatie blijkt dat  Starters gebruiken andere financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding (toolbox), echter steeds vaker. Non-bancaire financiers (waaronder crowdfundingplatforms) vinden de BMKB minder aantrekkelijk dan banken. Snelheid van toekenning wordt daarbij als reden genoemd en het feit dat de regeling minder goed aansluit op de werkwijze van crowdfundingplatforms. De omzetgroei van BMKB-ondernemingen in de jaren na verstrekking van de BMKB is overigens systematisch hoger dan voor vergelijkbare niet-BMKB-ondernemingen. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Doelen van de investering

Versterking van werkkapitaal, financiering van onroerend goed en financiering van overnames worden genoemd als belangrijkste doelen van de investering. De verruimingsmogelijkheden (de luiken ‘starters’, ‘klein krediet’ en ‘innovatief’) worden als nuttig ervaren, maar geven ook de nodige complexiteit. In het rapport wordt gepleit voor het beperken van het aantal luiken, bijvoorbeeld door het samenvoegen van de luiken ‘starters’ en ‘kleinkrediet’.

Inzet van digitalisering

In het algemeen is men tevreden over de looptijd van de BMKB en de garantiepercentages. Een groot deel van financiers wil een sneller BMKB-proces realiseren door digitalisering (toolbox). Daarvoor is het van belang om subjectieve onderdelen van de BMKB objectief te maken. Zo zouden beoordelingscriteria zoals continuïteit en rentabiliteit objectief meetbaar moeten worden gemaakt. Er is ook behoefte om vooraf duidelijkheid te krijgen over het toekennen van de garantie. Door digitalisering kan de voortoets van een aanvraag versneld plaatsvinden. Hierdoor sluit de BMKB ook beter aan bij non-bancaire financiers.