Lagere regelgeving kredietunies gepubliceerd

24 augustus 2015 | Door redactie

Onlangs is er lagere regelgeving gepubliceerd die de nieuwe regels uit de Wet toezicht kredietunies concreter maakt. De datum waarop de nieuwe regels in werking treden, is afhankelijk van het moment waarop de Europese Commissie toestemming verleent.

Eind maart nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet toezicht kredietunies aan. Het doel van deze nieuwe regels is een wettelijk kader creëren waarbinnen kredietunies ondernemers van krediet kunnen voorzien. Een kredietunie is een coöperatie van mkb-ondernemingen (georganiseerd per branche of regio) die gelden ter beschikking stelt uit een gemeenschappelijke kas aan kredietnemers uit het mkb. In het nieuwsartikel ‘Nieuw wettelijk kader kredietunies in de maak’ kon u lezen dat kredietunies volgens de huidige wettelijke regels een bankvergunning nodig hebben. In het onlangs gepubliceerde ontwerpbesluit (pdf) en het ontwerp ministeriële regeling toezicht kredietunies (pdf) is uitgewerkt hoe de overheid deze belemmering precies wil wegnemen.

Informeren over het ontbreken van een vergunning

Kredietunies zijn onder de nieuwe regels vrijgesteld van het aanvragen van een bankvergunning als zij maximaal € 10.000.000 aan opvorderbare gelden aantrekken. Hierbij geldt als voorwaarde dat de leden geïnformeerd worden over het ontbreken van de vergunning en het bijbehorende toezicht. Ook kredietunies die niet meer dan 25.000 leden hebben, hoeven geen bankvergunning meer aan te vragen. Als er niet aan deze voorwaarden is voldaan, mag er gebruik gemaakt worden van een speciale vergunningplicht. Dit geldt als er niet meer dan € 100.000.000 aan opvorderbare gelden is aangetrokken of als er meer dan 25.000 leden zijn. Dit verandert als het totale bedrag aan opvorderbare gelden groter is dan € 100.000.000, dan kan een kredietunie geen gebruikmaken van de nieuwe vergunningplicht.

Meer administratieve lasten bij vergunningplicht

De tarieven die van toepassing zijn op de aanvraag van een bankvergunning, zijn vastgelegd in de Wet bekostiging financieel toezicht. Kredietunies die straks verplicht zijn om de nieuwe – speciaal op kredietunies toegespitste – vergunning aan te vragen, krijgen te maken met administratieve lasten en nalevingskosten. De kosten voor het aanvragen van een vergunning zullen naar verwachting € 10.500 per kredietunie bedragen. Daarnaast moeten vergunningplichtige kredietunies twee keer per jaar rapportages verstrekken aan De Nederlandsche Bank (DNB). Deze meldingen zullen kredietunies naar schatting € 4.000 kosten. Vergunningplichtige kredietunies moeten ook toezichtkosten betalen aan DNB. Hierbij gaat het naar schatting om een bedrag van € 20.000.