Strengere Ziektewet weer aangepast

10 mei 2012 | Door redactie

De plannen om de Ziektewet aan te scherpen, zijn gewijzigd. Zo was het plan om uitzendbureaus twee weken loon door te laten betalen bij ziekte van een uitzendkracht. Deze wijziging gaat echter niet door. Wel moeten werkgevers straks meer betalen als er veel ex-medewerkers in de Ziektewet zitten. De ministerraad heeft kortgeleden ingestemd met deze plannen.

In het bericht ‘In 2013 strengere regels voor de Ziektewet’ heeft u kunnen lezen dat – inmiddels demissionair – minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid strengere regels voor de Ziektewet wil hanteren. Het doel daarvan is om mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen sneller aan het werk te krijgen. Deze groep is namelijk verantwoordelijk voor een grote instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het plan om uitzendbureaus bij ziekte van een uitzendkracht een doorbetalingsplicht van twee weken op te leggen, is één van de aanpassingen die de instroom zou moeten beperken.

Meer ZW-premie betalen

De aanpassing van de Ziektewet per 1 januari 2013 zal de nodige gevolgen hebben. Zo gaat uw organisatie meer ZW-premie betalen naarmate er meer ex-medewerkers in de Ziektewet terecht komen. Daarnaast worden de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk van hoe lang iemand gewerkt heeft. De maximale duur van de Ziektewetuitkering is 24 maanden.

Betere samenwerking uitzendbureaus en UWV

De aanpassingen van de Ziektewet moeten er ook voor zorgen dat uitzendbureaus en UWV beter gaan samenwerken om uitzendkrachten na ziekte weer aan het werk te krijgen. Zo moet UWV vanaf 2013 na één jaar in plaats van na twee jaar beoordelen of iemand die zijn eigen werk niet meer kan doen, misschien wel andere passende werkzaamheden kan verrichten.
Het voorstel voor de hervorming van de Ziektewet ligt nu bij de Tweede Kamer. Het is nog de vraag wat de val van het kabinet betekent voor deze plannen.