UWV zwijgt over status arbeidsgehandicapten

29 april 2013 | Door redactie

Als werkgever mag u UWV niet vragen om een overzicht waarin staat of uw werknemers de status van arbeidsgehandicapte hebben. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat UWV deze informatie niet mag verstrekken. U moet via een andere weg proberen in te schatten of eigenrisicodragerschap een voordelige optie voor u is.

Eigenrisicodragerschap kan in sommige gevallen financieel gunstig zijn. Om in te schatten of de overstap naar het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) voordeliger is, moet u een inschatting maken van de te verwachten ziektekosten. Het is echter niet toegestaan de statussen van de arbeidsgehandicapten binnen uw organisatie bij UWV op te vragen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

UWV mag statussen arbeidsgehandicapten niet verstrekken

In deze zaak ging het om een werkgever die bij UWV de statussen opvroeg van zijn werknemers met een arbeidshandicap. UWV weigerde echter aan het verzoek te voldoen. Volgens UWV zouden de opgevraagde gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het vrijgeven van deze gegevens zonder toestemming van de werknemers zou dus leiden tot privacyschending. Zowel de rechter als de Centrale Raad van Beroep sloot zich aan bij dit standpunt. In artikel 5.13 van het zogenoemde Besluit SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) staat een opsomming van gegevens die UWV mag verstrekken. De status van arbeidsgehandicapten valt daar niet onder.

Arbeidsgehandicapten vallen niet onder uw risico

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan betaalt uw organisatie dezelfde premie WW-Awf (het deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds) maar een lagere sector- of Ufo-premie (voor overheidswerkgevers). Het eigenrisicodragerschap voor de ZW betekent echter dat uw organisatie zelf het risico draagt voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering. Dit risico kunt u eventueel volledig of deels particulier verzekeren.
Werknemers die onder de no-riskpolis vallen – zoals arbeidsgehandicapten – vallen niet onder uw risico. UWV betaalt dus gewoon hun Ziektewetuitkering. U mag uw werknemers pas na twee maanden na zijn indiensttreding vragen of hij onder de no-riskpolis valt.
Centrale Raad van Beroep, 17 april 2013, LJN:BZ7326