Zorgverlof

Als werknemers werktijd moeten missen omdat zij moeten zorgen voor een familielid of naaste, kunnen zij hiervoor kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Zorgverlof is een van de verlofvormen die is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO)

Lees ook de verdiepingsartikelen Uitkeringen van de WAZO en Veelgestelde vragen over kortdurend en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Het kortdurend zorgverlof is bedoeld voor de noodzakelijke verzorging van onder meer een ziek kind, een zieke partner of ouder of een nabij familielid dat ziek is. De werknemer heeft per jaar recht op maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Hij behoudt tijdens het verlof recht op 70% van het (maximumdag)loon en minimaal het minimumloon, tenzij hiervan in de cao of een regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt afgeweken.

Langdurend zorgverlof

De werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging van een naaste die ziek of hulpbehoevend is of de verzorging van een naaste die levensbedreigend ziek is. Het verlof bedraagt jaarlijks maximaal zesmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het verlof is er geen recht op loondoorbetaling, tenzij anders is afgesproken in de cao of regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 

Recht op vakantiegeld bij aanvullend geboorteverlof?

Geboorteverlof | Publicatiedatum 25-08-2022

We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiegeld moeten reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer...

Hoe zit het met ouderschapsverlof bij parttime werken?

Ouderschapsverlof | Publicatiedatum 07-09-2021

Een werkneemster is na haar bevalling parttime gaan werken en wil nu ook nog ouderschapsverlof opnemen: niet ideaal. Het wordt voor de werkneemster zo steeds lastiger...

Is het zorgverlof ook voor schoonouders op te nemen?

Wet arbeid en zorg (WAZO) | Publicatiedatum 01-08-2021

We hebben een werknemer die zorgverlof op wil nemen in verband met ziekte van zijn schoonouders. Zijn we verplicht akkoord te gaan met dit verzoek? Schoonouders zijn...

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 02-05-2022

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere...

OR & het recht van werknemers op verlof

Verlofregelingen 6 minuten | 18-10-2022

Werknemers hechten steeds meer waarde aan een goede werk-privébalans. Ook vervullen steeds meer werknemers de rol van mantelzorger voor een...

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof 5 minuten | 29-09-2022

Een werknemer met een kind tot 8 jaar oud kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor een g...

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof 5 minuten | 02-08-2022

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 22-09-2022

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Herzieningssituaties bij de WW-premie

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 26-04-2022

Werkgevers betalen een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor vaste contracten (2,70%) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (7,70%). Maar er zijn situaties...

Heeft u een vraag over Zorgverlof?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Zorgverlof?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie