VERDIEPINGSARTIKEL

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van maximaal één keer de arbeidsduur per week. Per 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur bij. Voor dit verlof kunt u voor uw werknemer bij UWV een uitkering aanvragen. Hoe gaat deze regeling er precies uitzien?


19 mei 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Sinds 1januari 2019 is in de Wet arbeid en zorg (WAZO) het kraamverlof voor werknemers van wie de partner bevallen is, vervangen door het geboorteverlof. Ook het wettelijk verlof bij adoptie en pleegzorg is per deze datum uitgebreid. Het kabinet voegt aan het geboorteverlof per 1juli 2020 de regeling van het aanvullend geboorteverlof toe. De invoering van het aanvullend geboorteverlof is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof, toepasselijk afgekort tot WIEG. Wat houdt de invulling van deze regeling in voor u en voor uw werknemer?

Verlof voor de partner

Het aanvullend geboorteverlof geldt voor kinderen die zijn geboren op of ná 1juli 2020. Voor een kind dat is geboren vóór 1juli kan de werknemer alleen het geboorteverlof van één week opnemen. Het is niet mogelijk het aanvullende verlof met terugwerkende kracht op te nemen. Daarnaast kan de werknemer alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als hij eerst het geboorteverlof van één week heeft opgenomen.

Betaald geboorteverlof van maximaal één week

De werknemer heeft recht op betaald geboorteverlof voor eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het verlof betaalt u het loon van de werknemer volledig door. Het geboorteverlof kan ingaan vanaf de dag na de bevalling van de partner. Voor de dag van de bevalling heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. De werknemer kan de geboorteverlofdagen in principe naar eigen inzicht opnemen, zolang hij dit doet binnen vier weken na de geboorte. Het is niet toegestaan om in de cao of een regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in het nadeel van werknemers af te wijken van de geboorteverlofregels.


De regeling voor het (aanvullend) geboorteverlof is bedoeld voor de partner van de moeder van het pasgeboren kind. De werknemer geldt hierbij als partner van de bevallen moeder als hij of zij:

  • getrouwd is met de moeder van het kind;
  • een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft afgesloten;
  • ongehuwd samenwoont met de moeder; of
  • het kind erkent, zonder aan één van de bovenstaande eisen te voldoen.

Overleg over het geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. De werknemer kan ook minder dan vijf weken verlof opnemen. Wel is in de WIEG vastgelegd dat hij alleen verlof voor hele weken kan aanvragen. De werknemer bepaalt in overleg met u als werkgever op welke manier hij zijn verlof opneemt. Hij kan bijvoorbeeld vijf weken verlof achter elkaar opnemen of het verlof over een langere periode spreiden.

De werknemer heeft zes maanden de tijd om het verlof op te nemen, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling.

Geboorteverlof aanvragen

Een werknemer die aanvullend geboorteverlof wil opnemen, vraagt dit schriftelijk of elektronisch (per e-mail) bij u aan. Dit doet hij in principe minimaal vier weken vóór het moment waarop het verlof moet ingaan. De werknemer vermeldt in zijn aanvraag in welke periode hij het verlof wil opnemen, om hoeveel hele weken verlof het gaat en hoe hij het verlof wil spreiden.

Lukt het de werknemer niet om tijdig het verlof aan te vragen, bijvoorbeeld omdat zijn kind te vroeg geboren wordt, dan geeft hij zo snel mogelijk aan u door dat hij verlof wil opnemen. Uw organisatie mag het verlof niet weigeren. Wel kunt u tot twee weken vóór de ingangsdatum de invulling van het verlof wijzigen, maar dit kan alleen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang én na overleg met de werknemer.

Gebruik het Aanvraagformulier (aanvullend) geboorteverlof (tool)

Zonder behoud van loon, met uitkering

Het aanvullend geboorteverlof is, in tegenstelling tot het geboorteverlof van één week, zonder behoud van loon. UWV verstrekt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering op basis van de WAZO. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon.

Wel kunnen in uw cao afspraken zijn gemaakt dat uw organisatie de uitkering aanvult tot 100%. U kunt hierover ook een individuele regeling treffen met de werknemer als uw cao dit toelaat.

Inkomensdaling bij verlof

Het aanvullend geboorteverlof heeft dus gevolgen voor het inkomen van de werknemer. Als uw organisatie het inkomen niet aanvult, daalt het tijdelijk met 30%. Voor werknemers met een hoog inkomen is het verschil in inkomen zelfs groter. En het inkomen van een laagbetaalde werknemer kan door de verlaging met 30% onder het sociaal minimum komen. De werknemer heeft dan géén recht op een hogere uitkering van UWV.

Aanvragen bij UWV

Nadat u met de werknemer afspraken heeft gemaakt over de opname van het aanvullend geboorteverlof, vraagt u namens hem de uitkering aan bij UWV. Dit kan (eenmalig) vanaf vier weken vóór de ingangsdatum van het aanvullend verlof tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen. U doet de aanvraag in de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of Digipoort. UWV heeft de volgende gegevens van u nodig:

  • de geboortedatum van het kind;
  • het aantal weken dat de werknemer verlof wil opnemen (minimaal één, maximaal vijf);
  • de ingangsdatum van het verlof;
  • een verklaring dat de werknemer het geboorteverlof van één week al heeft opgenomen.

Wijzigingen doorgeven via formulier

Ook laat u bij de aanvraag UWV weten of zij de uitkering rechtstreeks aan u uitbetaalt of aan de werknemer. UWV betaalt de uitkering elke vier weken uit, of de werknemer het verlof nu achter elkaar of juist gespreid opneemt.

Als het dienstverband van de werknemer eindigt tijdens zijn verlof, geeft u dit bij de aanvraag aan. Wijzigt er iets in de situatie van de werknemer, bijvoorbeeld de ingangsdatum van het verlof of het rekeningnummer? Dergelijke wijzigingen kunt u vanaf juli aan UWV doorgeven met het formulier ‘Wijzigingen van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben’.Dit formulier is te vinden op de website van UWV (uwv.nl).

Gaat de werknemer bij uw organisatie uit dienst en heeft hij een nieuwe werkgever gevonden? Dan kan hij het verlof dat hij nog niet bij u heeft opgenomen, alsnog opnemen bij zijn nieuwe werkgever.

Alleen bij loondienst

Een werknemer heeft de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen als hij in dienst is bij een werkgever. Hij kan geen verlof met uitkering opnemen als hij vrijwillig verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, zelfstandige is of werkloos is, tenzij hij gedeeltelijk een uitkering heeft en daarnaast in loondienst werkt. Dan kan hij verlof opnemen voor het deel dat hij in loondienst is.

Het aanvullend geboorteverlof kan leiden tot verlaging van toeslagen die de werknemer ontvangt van de fiscus. Op de opbouw van vakantiedagen heeft het verlof echter geen invloed: die loopt door.

Nieuw wetsvoorstel WIEG

Het kabinet heeft onlangs een conceptwetsvoorstel gepubliceerd dat het aanvullend geboorteverlof op enkele punten moet wijzigen. Het wetsvoorstel regelt dat ook dga’s en huishoudelijk personeel recht krijgen op een uitkering van UWV als zij aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is nu nog niet het geval. Het kabinet wil dat de uitkering voor deze groepen maximaal 70% van het wettelijk minimumloon gaat bedragen. De beoogde ingangsdatum is 2 augustus 2022.



Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.