Algemene Voorwaarden Rendement Uitgeverij B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Rendement Uitgeverij BV te Rotterdam tevens handelend onder de namen Fundament, BelastingBelangen en Fiscaal up to Date.

1. Definities

Rendement: Rendement Uitgeverij BV, gevestigd in Rotterdam, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27181487..
Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die – al dan niet rechtstreeks - met Rendement een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan een abonnee, deelnemer, adverteerder en/of sponsor.
Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen Rendement en een Klant tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.
Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Rendement en de Klant die is gericht op de levering van producten of het verrichten van diensten door Rendement ten behoeve van de Klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant.
Dienst: de werkzaamheden die Rendement op grond van een daartoe gesloten overeenkomst uitvoert in opdracht of ten behoeve van de Klant.
Advies: het koppelen van door de Klant ingestuurde vragen aan relevante partners die de vraag beantwoorden en eventueel verdere dienstverlening aanbieden.
Partner: een externe partij die in het kader van het advies vragen beantwoordt op een specifiek vakgebied.
Ontvanger: de persoon die het abonnement, product of dienst ontvangt.

ALGEMEEN DEEL

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Rendement met betrekking tot de door Rendement aan de Klant te leveren diensten en/of producten. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Rendement en worden tevens op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het aangaan van een overeenkomst en/of het gebruikmaken van de diensten en/of producten van Rendement.
2.2 Vanwege de aard van de producten en diensten van Rendement wordt geacht dat deze worden afgenomen in het kader van beroeps- en/of bedrijfsuitoefening en is de consumentenwetgeving uitgesloten.
2.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2.2 zijn de bepalingen uit de consumentenwetgeving van toepassing, indien de Klant binnen één maand na het aangaan van de overeenkomst aantoonbaar kan maken dat hij/zij consument is en niet handelt uit hoofde van beroep en/of bedrijf.
2.4 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een specifiek deel met specifieke voorwaarden voor abonnementen, online producten, opleidingen, congressen, advertenties en sponsorcontracten. De bepalingen in het specifieke deel hebben voorrang boven die in het algemene deel.
2.5 Door met Rendement een overeenkomst aan te gaan, doet de Klant afstand van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met Klanten uitsluitend de door Rendement gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk zijn.
2.6 De Klant garandeert en staat ervoor in dat op datum van ondertekening van enige overeenkomst met Rendement, de ondertekenaars bevoegd waren de betreffende Klant te vertegenwoordigen en de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan te gaan.
2.7 Overeenkomsten die mondeling zijn gesloten, worden door Rendement altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd. De bepalingen in de schriftelijke overeenkomst zijn leidend. Indien en voor zover Rendement in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt van deze algemene voorwaarden, heeft deze afwijking slechts betrekking op die specifieke tussen partijen gesloten overeenkomst en niet tevens op eventuele toekomstige overeenkomsten.
2.8 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Rendement steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
2.9 Rendement behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Rendement.
2.10 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
2.11 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Offertes en aanbiedingen van Rendement zijn geheel vrijblijvend, tenzij bij de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Indien een vrijblijvende offerte of aanbieding door de Klant wordt aanvaard, is Rendement gerechtigd dit aanbod binnen 30 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen, tenzij anders aangegeven.
3.3 Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 werkdagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden.
3.4 De overeenkomst tussen Rendement en de Klant komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling en/of opdracht bij en aanvaarding daarvan door Rendement. De inhoud van folders, brochures, prijslijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud en bindt Rendement niet.
3.5 Kennismakingskorting en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk als de nieuwe Klant gedurende de periode van 12 maanden geen abonnement heeft gehad op de uitgave in kwestie.

4. Intellectueel eigendomsrecht

4.1 De volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, modelrechten, rechten tot bescherming van prestaties en sui generis databankrechten op alle door of in opdracht van Rendement vervaardigde creaties, waaronder maar niet beperkt tot door Rendement uitgegeven producten, door en/of in opdracht van Rendement ontwikkelde studiematerialen, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, alsmede door Rendement gehanteerde (delen van) programmatuur en/of haar website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij Rendement en/of haar licentiegevers.
4.2 Het is de Klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van Rendement zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Rendement en/of haar licentiegevers te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid bedoelde rechten in of op de aan de Klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
4.3 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 De Klant is verplicht Rendement onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de Klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel of industrieel eigendom.

5. Prijzen, tarieven en betalingsvoorwaarden

5.1 Alle door Rendement gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Rendement is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de Klant door te berekenen.
5.2 Rendement is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
5.3 Betaling moet zonder enige aftrek of verrekening geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is er sprake van verzuim en is Rendement gemachtigd om 1,5% rente per maand vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening in rekening te brengen, alsmede administratiekosten gelijk aan € 18,75. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100.
5.4 De tarieven zijn te vinden op http://www.Rendement.nl/tarieven.

6. Privacybeleid

Rendement respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk en in overeenstemming met het privacybeleid zoals neergelegd in haar privacyverklaring, die via Rendement.nl/privacybeleid is in te zien, wordt behandeld.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Hoewel Rendement aan de totstandkoming van alle content, zowel in print als op de website en aan het verrichten van alle overige diensten de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Rendement geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden van of door Rendement of door haar ingeschakelde auteur(s), redacteur(en) en/of andere derden, noch voor enige vorm van schade, direct of indirect, geleden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van Rendement in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Rendement.
7.2 Indien en voor zover Rendement onverminderd het voorgaande aansprakelijk mocht zijn jegens de Klant, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en maximaal tot het bedrag van de factuurwaarde van de onderliggende overeenkomst, of, indien dit bedrag hoger is dan het ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering van Rendement uit te keren bedrag, tot aan dat verzekerde bedrag. Indien sprake is van een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde maximale bedrag vastgesteld op de factuurwaarde (excl. btw) bedongen voor één kalenderjaar.

8. Levering en retourzendingen

8.1 De meeste artikelen zijn standaard op voorraad bij Rendement. Indien artikelen onverhoopt niet voorradig of leverbaar zijn, dan neemt Rendement contact op voor verdere afstemming. De Klant heeft het dan het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
8.2 Alle door Rendement gehanteerde tarieven zijn inclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8.3 Als plaats van levering, geldt het adres dat de klant bij de bestelling aan Rendement kenbaar heeft gemaakt.
8.4 Bij de aankoop van een product heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de artikelen door of namens de klant.
8.5 Indien de Klant de producten wenst te retourneren, dient de Klant contact op te nemen met Rendement en de producten in originele staat terug naar Rendement te sturen.

9. Beëindiging en ontbinding

9.1 Rendement is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst met de Klant per onmiddellijk geheel o4f gedeeltelijk (buitengerechtelijk), schriftelijk te ontbinden of op te zeggen, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a. De Klant niet heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en, behoudens in gevallen waarin van rechtswege verzuim optreedt, deze verplichtingen, na daarop door Rendement schriftelijk te zijn gewezen, niet binnen een redelijke termijn alsnog behoorlijk nakomt;
b. De Klant surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de Klant is aangevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard;
c. De onderneming van de Klant wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
d. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt of is gelegd;
e. In geval de Klant een natuurlijk persoon is, hij/zij overlijdt of op hem/haar de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
9.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zijn alle door de Klant verschuldigde betalingen op grond van die overeenkomst onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
9.3 Ook indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Rendement te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door partijen als redelijk wordt beschouwd. De Klant heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de relatie.

SPECIFIEK DEEL 

De in dit specifiek deel vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van het algemeen deel van toepassing in het geval Rendement producten levert aan de Klant. De bepalingen van het specifiek deel prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van het algemeen deel en specifiek deel.

10. Abonnementen

10.1 (Proef)abonnementen op kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de Klant worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
10.2 Voor (proef)abonnementen met een looptijd korter dan vier maanden, geldt een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode in plaats van de gebruikelijke twee maanden.
10.3 Zonder of bij niet-tijdige opzegging door de Klant worden (proef)abonnementen automatisch verlengd met een jaar tegen het reguliere tarief.
10.4 Voor kortlopende proef- of kennismakingsabonnementen geldt een afwijkende verlengingsperiode:
a. Voor proefabonnementen met een looptijd korter dan vier maanden geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende: De eerste verlenging omvat een looptijd van drie maanden; Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in artikel 10.3.
b. Voor proefabonnementen met een looptijd van vier tot zes maanden geldt bij gebreke van een (tijdige) schriftelijke opzegging het volgende: De eerste verlenging omvat een looptijd van zes maanden; Hierna volgt een tweede verlenging en vanaf deze tweede verlenging geldt dat het abonnement jaarlijks automatisch verlengd wordt zoals bepaald in artikel 10.3.
10.5 Klanten met een abonnement dat onder meer een Rendement-vakblad omvat, hebben automatisch toegang tot de Archiefservice inclusief de jaarlijkse digitale terugblik. De Archiefservice wordt jaarlijks apart gefactureerd in januari. Indien de Klant geen Archiefservice (meer) wenst, dient de Klant dit schriftelijk aan Rendement door te geven. De Archiefservice wordt in dat geval beëindigd aan het einde van het lopende kalenderjaar.
10.6 Klanten met een abonnement op een Rendement-vakblad ontvangen automatisch een aanbod om het abonnement uit te breiden met een themadossier. Het themadossier wordt apart gefactureerd en hiervoor gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 10.1 tot en met 10.4.
10.7 Klanten met een abonnement op een Rendement-vakblad en/of een themadossier ontvangen na betaling van de eerste abonnementsverlenging toegang tot Rendement Online als toevoeging op hun abonnement. Rendement Online wordt apart gefactureerd en hiervoor gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 10.1 tot en met 10.4.
10.8 Fundamentvoor.nl
In uitzondering op artikel 10.1 tot en met artikel 10.4 geldt voor een (proef)abonnement op Fundamentvoor.nl het volgende:
a. (Proef)abonnementen op Fundamentvoor.nl kunnen op ieder moment ingaan, maar slechts door de Klant worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging.
b. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging wordt het abonnement aan het einde van de betreffende looptijd van twee maanden stopgezet. 
c. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met twee maanden.

11. Account

11.1 Alvorens gebruik te kunnen maken van online abonnementen, communities, diensten en producten die door Rendement worden aangeboden, dient de Klant door middel van registratie op de website een account aan te maken. Rendement kan naar eigen inzicht bepalen of een online account kan worden aangemaakt, daaraan aanvullende eisen stellen of deze blokkeren.
11.2 Het online account staat op naam van de unieke Klant en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd anderen gebruik te laten maken van het account. De logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. Bij misbruik heeft Rendement het recht het account te blokkeren zonder teruggaaf van abonnementsgelden.
11.3 Aan het gebruik van de diverse onderdelen van het online producten, diensten of abonnementen kunnen door Rendement specifieke voorwaarden verbonden zijn. Als dit het geval is, worden deze apart genoemd in deze algemene voorwaarden of in de betreffende overeenkomst.

12 Adviesdesk

12.1 Via de adviesdesk wordt het Klanten met een Rendement Online en/of een Fundamenvoor.nl abonnement die daartoe een overeenkomst aangaan met Rendement mogelijk gemaakt advies te ontvangen over door de Klant ingestuurde vragen op verschillende vakgebieden.
12.2 Klanten met een gratis account op Rendement Online kunnen éénmalig kosteloos een vraag stellen via de adviesdesk.
12.3 Het advies dat de Klant ontvangt, is afkomstig van een door Rendement geselecteerde partner. Rendement bepaalt de wijze waarop en door welke partner de door de Klant ingestuurde vraag wordt beantwoord.
12.4 Het streven van Rendement is om de door de Klant ingestuurde vraag binnen één werkdag van een reactie te voorzien. Rendement garandeert evenwel niet dat deze termijn altijd zal worden gehaald.
12.5 Indien voor beantwoording van de door de Klant ingestuurde vraag meer informatie nodig is, zal de partner dit rechtstreeks kenbaar maken aan de Klant. De benodigde tijd om een vraag te beantwoorden, zal dan met een door Rendement als redelijk beoordeelde termijn worden verlengd.
12.6 Rendement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de Klant aan Rendement verstrekte gegevens bij het gebruik van de adviesdesk. Indien de Klant in het kader van de adviesdesk onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt (ook al is de Klant hierbij volledig te goeder trouw), is Rendement gerechtigd de overeenkomst in het kader van deze dienst per onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen en/of (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder daardoor jegens de Klant een verplichting tot enige vorm van (schade)vergoeding op zich te nemen.
12.7 Als de Klant meent dat Rendement in de uitvoering van de dienstverlening in het kader van de adviesdesk is tekortgeschoten, moet hij dit direct, maar uiterlijk binnen 30 dagen na indiening van zijn vraag, schriftelijk aan Rendement kenbaar maken. Rendement kan dan (indien zij dit nodig acht) binnen een redelijke termijn van 14 dagen de gestelde tekortkoming herstellen, onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid en zonder hiermee enige vorm van aansprakelijkheid of verplichting tot enige vorm van (schade)vergoeding op zich te nemen.
12.8 De Klant mag de adviesdesk niet onnodig of excessief gebruiken. Of daar sprake van is, wordt uitsluitend bepaald door Rendement. Rendement is in dat geval gerechtigd de dienstverlening in het kader van de adviesdesk onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In voorkomend geval is Rendement jegens de Klant niet verplicht tot enige (schade)vergoeding.
12.9 De Klant is in het kader van de adviesdesk uitsluitend gerechtigd vragen te stellen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. De Klant mag geen vragen insturen namens derden.
12.10 Rendement brengt geen extra kosten in rekening voor het stellen van een vraag aan de adviesdesk en spant zich in om ervoor te zorgen dat de door de Klant gestelde vraag door de partner op een relevante en correcte wijze tijdig wordt beantwoord, zonder dit te kunnen garanderen. Als het gaat om zeer specifieke vragen waarvoor de Klant een apart (betaald) adviestraject in zou moeten gaan, wordt dit aan de Klant medegedeeld door de partner. In dat geval geeft de partner tevens een algemeen doch relevant antwoord, eventueel voorzien van een aanbod voor verdere aanvullende (betaalde) advisering, alles steeds naar het uitsluitend oordeel van Rendement. Voor de voornoemde aanvullende (betaalde) advisering zullen de Klant en partner een aparte overeenkomst moeten sluiten, die buiten de overeenkomst tussen Rendement en de Klant valt waarbij Rendement dan ook geen contractspartij is.
12.11 Rendement heeft inzage in het door de partner verstrekte antwoord en kan de vragen en antwoorden geanonimiseerd inzetten voor redactionele doeleinden. De partner blijft echter verantwoordelijk voor de inhoud van het verstrekte antwoord.
12.12 De door de Klant ingevulde bedrijfsgegevens worden door de partner gebruikt om de vraag van de Klant te beantwoorden en om aanbiedingen te doen.
12.13. Gebruik van de adviesdesk is onderdeel van het Professional (+), Rendement Online en/of Fundamentvoor.nl abonnement dat de Klant bij Rendement heeft afgesloten. De Klant en de partner kunnen evenwel onderling een aparte overeenkomst aangaan voor betaalde advisering buiten het Rendement Online abonnement om.
12.14 Indien de Klant naast de overeenkomst met Rendement in het kader van de adviesdesk, voor aanvullende advisering met de partner een aparte overeenkomst aangaat, dan is Rendement bij laatstgenoemde overeenkomst geen partij. Rendement heeft geen invloed op eventuele prijsafspraken die de Klant en de partner met elkaar maken in het kader van hun overeenkomst voor aanvullende advisering.
12.15 Rendement is geen partij bij eventuele geschillen die tussen de Klant en de partner voorvloeiend uit het advies van de partner aan de Klant kunnen ontstaan.
12.16 Eigendom en geheimhouding 
a. Het antwoord dat de Klant ontvangt van de partner mag door de Klant alleen voor intern gebruik binnen het bedrijf worden toegepast. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de antwoorden te verspreiden, openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen of anderszins te (doen) gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rendement.
b. Rendement zal de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van het advies zijn betrokken, behoudens het bepaalde onder sub c en d van dit onderdeel. Deze verplichting geldt niet voor zover op Rendement een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of verstrekking aan derden, of als de Klant Rendement van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
c. Rendement mag eenzijdig van het bepaalde onder sub b van dit onderdeel afwijken op het moment dat Rendement of een (voormalig) werknemer door de belastingautoriteiten en/of andere overheidsinstantie(s) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door de Klant.
d. Rendement mag het antwoord dat de Klant van de partner ontvangt gebruiken voor andere doeleinden voor zover dit antwoord van persoonsgegevens is ontdaan en niet herleidbaar is tot de Klant.

13 Digitale producten en software

13.1 Aan het gebruik van digitale producten en software kunnen specifieke voorwaarden worden gesteld, waaronder de opgave van het aantal gebruikers (licenties), het verleende gebruiksrecht en specifieke bepalingen tegen misbruik van de (eigendoms)rechten van Rendement. Indien hier sprake van is, wordt dit vermeld in de betreffende Overeenkomst.
13.2. Licenties hebben betrekking op de terbeschikkingstelling van digitale producten en software aan de Klant. De Klant heeft met de licentie het recht op gebruik van de geleverde software en data zonder daar eigendomsrechten over te verkrijgen. De software blijft eigendom van Rendement.
13.3. Indien het digitale product, de software of licentie is gebruikt door meer of andere personen dan is overeengekomen, is Rendement gerechtigd dit gebruik in rekening te brengen middels een factuur conform de tarieven die door Rendement gewoonlijk voor dit gebruik wordt gerekend.
13.4. Rendement kan gebruik maken van derden voor het bouwen en ter beschikking stellen van digitale producten en software. Indien deze bedrijven in opdracht van Rendement uw gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd blijft.
13.5. Indien er sprake is van een betaald abonnement op een digitaal product of software gelden de voorwaarden zoals bepaald in artikel 10.1 tot en met 10.3.

14 RSS-datafeeds

14.1 Het gebruik van de Rendement RSS-datafeeds is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.
14.2. Bij gebruik van de Rendement RSS-datafeeds dient duidelijk de bron vermeld te worden alsmede dient er een doorlink bij de RSS-datafeed geplaatst te worden naar het overeenstemmende artikel op Rendement Online.
14.2. Het is niet toegestaan de door Rendement geleverde inhoud te bewerken of aan te passen.
14.4. Het is niet toegestaan om zonder, schriftelijke voorafgaande toestemming van Rendement, de Rendement RSS-datafeeds te gebruiken voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. De Rendement RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in Nederland.
14.5. Rendement is niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds en de Klant vrijwaart Rendement voor alle aanspraken van derden naar aanleiding hiervan.
14.6. Rendement heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de Rendement RSS-datafeeds te eisen.
14.7. Rendement behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Rendement RSS-datafeeds aan te passen of het gebruik van de Rendement RSS-datafeeds te verbieden.

15 Opleidingen en congressen 

15.1 Open inschrijving
a. Alle prijzen zijn inclusief de bij de betreffende opleidingen of congressen behorende bijeenkomsten en, indien van toepassing, het daarbij behorende studiemateriaal en begeleiding door docenten c.q. een persoonlijke coach. De eventuele extra kosten voor examengelden en verplichte literatuur (boeken) zijn niet in dit bedrag opgenomen. De kosten voor het gebruik van computer en internetverbinding, alsmede alle overige kosten die niet uitdrukkelijk bij de prijs zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de Klant.
b. Betaling geschiedt voorafgaand aan het congres/de training. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van het congres/de training. Vanaf vier weken voor de aanvang van het congres/de training is de volledige vergoeding verschuldigd. Klanten kunnen hun plaats altijd door een vervanger laten innemen.
c. Op verzoek van de Klant is het mogelijk om éénmalig door te schuiven naar een congres/training volgend op die waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven. In dat geval zijn doorschuifkosten verschuldigd.
d. Als naar het oordeel van Rendement bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kan Rendement de voor het congres/de training vastgestelde data wijzigen, dan wel het congres/de training geen doorgang laten vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Rendement het welslagen van het congres/de training in gevaar kunnen brengen.
e. Bij wijziging van de data is de Klant gerechtigd binnen 14 na ontvangst van het wijzigingsbericht de deelname te annuleren. Voor zover de annulering hierdoor korter dan vier weken voorafgaand aan het congres/de training geschiedt, is het bepaalde hierboven onder b niet van toepassing.
f. Bij annulering van het congres/de training door Rendement worden reeds betaalde inschrijfgelden aan de Klant geretourneerd.
15.2 Incompany
a. De incompanytraining kan door de Klant tot vier weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Vanaf vier weken voor de aanvangsdatum is de Klant verplicht het gehele overeengekomen bedrag voor de opdracht aan Rendement te vergoeden.
b. Betaling geschiedt voorafgaand aan de training. Tot vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum kan de training op schriftelijk verzoek van de Klant kosteloos worden verschoven. Bij een verzoek tot verschuiving van de training gedaan in de periode van twee tot vier weken voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangsdatum, zijn administratiekosten verschuldigd om de training te verschuiven. Wanneer de training twee weken of minder voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt verschoven, moet de Klant 60% van het totaalbedrag vergoeden.
c. Bij een verzoek om verschuiving dienen de nieuwe data niet later dan acht weken na de oorspronkelijke trainingsdata te worden ingepland. Indien de nieuwe trainingsdata langer dan acht weken na de oorspronkelijke data liggen, geldt dit als een annulering waarvoor het hierboven onder sub a bepaalde van toepassing is.
d. Als naar het oordeel van Rendement bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kan Rendement de trainingsdata wijzigen, dan wel de training geen doorgang laten vinden. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Rendement het welslagen van de training in gevaar kunnen brengen.
e. Bij wijziging van de data door Rendement is de Klant gerechtigd binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsbericht de training te annuleren. Voor zover de annulering hierdoor korter dan vier weken voorafgaand aan de training geschiedt, is het bepaalde hierboven onder sub a niet van toepassing.
f. Bij annulering van de training door Rendement worden reeds betaalde kosten aan de Klant geretourneerd.

16  Advertenties en sponsorcontracten 

16.1 Advertenties
a. Rendement is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. De Klant kan Rendement wegens deze weigering, annulering of opschorting niet tot betaling van een schadevergoeding verplichten. Deze bevoegdheid van Rendement geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
b. De Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Rendement. Als naar het oordeel van Rendement het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de adverteerder het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de Klant jegens Rendement, om aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.
c. De Klant zorgt ervoor dat het aangeleverde advertentiemateriaal veilig is en geen virussen of andere programma’s bevat die schade kunnen aanbrengen aan de (computer)systemen van Rendement.
d. De Klant zorgt ervoor de advertentie voldoet aan alle vereisten in toepasselijke wet- en regelgeving waaronder maar niet uitsluitend de Nederlandse Reclame Code.
e. De Klant zorgt ervoor dat de advertentie niet beledigend, in strijd met de goede zeden of in strijd met de (intellectuele eigendoms)rechten van derden is.
f. Rendement neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de Klant ter beschikking gesteld materiaal.
g. De Klant heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs of herplaatsing, echter alleen voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden. Dit is ter beoordeling van Rendement.

16.2 Sponsorcontracten
a. Als de Klant door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Klant gerechtigd het sponsorcontract met Rendement, uitsluitend door middel van een schriftelijk bericht, te annuleren.
b. Bij annulering tot uiterlijk zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de Klant 20% van de totaal overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Rendement gemaakte overige kosten.
c. Bij annulering door de Klant binnen vier tot zes maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de Klant 50% van de totale overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Rendement gemaakte overige kosten.
d. Bij annulering door de Klant binnen vier maanden voor aanvang van het evenement waarop het sponsorcontract betrekking heeft, is de sponsor 100% van de totale overeengekomen sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring door of middels Rendement gemaakte overige kosten.
e. Rendement is niet aansprakelijk voor schade geleden door de sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook, als deze schade niet aan Rendement en/of diens personeel of door Rendement ingeschakelde derden kan worden toegerekend. De Klant vrijwaart Rendement tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, veroorzaakt door de sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Rotterdam, februari 2024

pdf bestand  Algemene Voorwaarden Rendement Uitgeverij