Dit is de privacyverklaring van Rendement Uitgeverij B.V. tevens handelend onder de namen Fundament, Fiscaal up to Date en BelastingBelangen.

Rendement Uitgeverij B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring legt Rendement Uitgeverij uit welke persoonsgegevens zij verzameld en verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Rendement Uitgeverij.

Rendement Uitgeverij waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Rendement Uitgeverij zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Rendement Uitgeverij respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Rendement Uitgeverij hebben toegang tot de persoonsgegevens. Rendement Uitgeverij heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rendement Uitgeverij via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rendement Uitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In het kader hiervan verzamelen wij uw persoonsgegevens in het geval van contact met onze klantenservice, het opvragen van informatie, het invoeren van gegevens op onze website inclusief gebruik van onze Adviesdesk, het geven van uw visitekaartje, het sturen van een sollicitatie en deelname aan een evenement. Ook kunnen we gegevens over u verzamelen door middel van het raadplegen van openbare bronnen / registers, naar aanleiding van contact met bedrijven of door aankoop van externe B2B adresbestanden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Rendement Uitgeverij kunnen worden verwerkt:

 • voornaam, voorletters en achternaam;
 • titel;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • (zakelijke) adresgegevens;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • titel;
 • bankrekeningnummer;
 • inschrijving vakregister;
 • branche;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of in het kader van sollicitatie activiteiten;
 • ip-adres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze websites.

Doel en grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Algemeen

Rendement Uitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Rendement Uitgeverij;
 • in behandeling nemen van vragen. ;
 • voeren van administratie en verwerking van administratieve mutaties;
 • verzenden van e-mailnieuwsbrieven;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • diploma’s/certificaten aan te maken bij het succesvol afronden van een training;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • afleveren van goederen en diensten;
 • analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • uitvoeren van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst en accountantscontrole;
 • verdere ontwikkeling en verbetering van de websites, producten en dienstverlening.
 • verrichten van marktonderzoek;
 • optimaliseren van de beveiliging van de websites, producten en dienstverlening en tegengaan van misbruik daarvan;
 • waarborgen van interne kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • marketing en communicatiedoeleinden, zoals verzenden van commerciële aanbiedingen;
 • werving & selectie (sollicitatieprocedure).

Rendement Uitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uitvoering van de overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • toestemming;
 • gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketingactiviteiten waarbij de nodige maatregelen worden getroffen om uw privacy te waarborgen bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een werkende afmeldlink onder aan onze e-mails.

Overeenkomsten en bestellingen

Indien u een bestelling plaatst gebruikt Rendement Uitgeverij de door u opgegeven persoonsgegevens om de bestelling uit te voeren, u van het verloop op de hoogte houden en de betaling af te wikkelen. De gegevens die Rendement Uitgeverij hiervoor kan verwerken:

 • naam organisatie;
 • voornaam, voorletters, achternaam, titel, geslacht;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • leveradres en factuuradres;
 • betaalgegevens;
 • functie.

Naast het uitvoeren van de bestelling worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement Uitgeverij en het doen van commerciële aanbiedingen. U kunt zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan e-mails of door contact op te nemen met onze klantenservice via info@rendement.nl. Bovengenoemde gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

E-mailnieuwsbrieven

Indien u één of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement Uitgeverij. Voor dit laatste dient u apart toestemming te verlenen. U kunt zich voor de gratis nieuwsbrief en voor de overige e-mails afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails.

Verzoek om informatie

Als u Rendement Uitgeverij verzoekt om informatie (zoals catalogi, brochures) toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken om aan dit verzoek te voldoen:

 • organisatienaam;
 • voornaam, achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres en/of postadres.

Deze gegevens worden gebruikt om de informatie naar u toe te zenden of om u hierover te bellen.

Toegang tot besloten gedeeltes

Om toegang te krijgen tot besloten gedeelten van de website dient u een account aan te maken. Om een account aan te maken dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • vakgebied waarin u werkzaam bent;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Opleidingen

Indien u zich heeft ingeschreven voor een opleiding gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoer van de overeenkomst en overige praktische zaken rondom deelname aan een opleiding zoals de online tool voor het cursusmateriaal. Uw voorletters, voornaam en achternaam worden gedeeld met de docent ten behoeve van aanwezigheidslijsten. Indien er sprake is van een opleiding die afgesloten wordt met een examen, wordt het resultaat van het afgelegde examen of opdracht verwerkt voor statistische en kwaliteitsdoeleinden. Ook kan dit worden gedeeld met uw docent voor kwaliteitsdoeleinden. Het resultaat en verloop van een opleiding wordt niet gedeeld met uw werkgever of andere derden tenzij u hiervoor toestemming verleent. Uw gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Rendement Uitgeverij en het doen van commerciële aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Telefoon

Indien u door Rendement Uitgeverij telefonisch benaderd wordt met een aanbod of als u zelf contact opneemt met onze klantenservice, kunnen telefoongesprekken mogelijk opgenomen worden voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. De gesprekken worden tot maximaal 6 maanden na het gesprek bewaard en daarna uit onze database verwijderd. U wordt hierover gedurende het telefoongesprek geïnformeerd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u direct hiertegen bezwaar maken.

Bewaartermijn

Rendement Uitgeverij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Rendement Uitgeverij bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die eerder zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen gegevens eventueel langer anoniem bewaard worden voor statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rendement Uitgeverij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rendement Uitgeverij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Voor het overige verstrekt Rendement Uitgeverij alleen persoonsgegevens om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De websites van Rendement Uitgeverij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Rendement Uitgeverij gebruikt de cookies ook om het gedrag van klanten op de website te analyseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de websites geen cookies ontvangt, of via onze cookiemelding uw instellingen aanpassen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de websites. Voor meer informatie zie de cookieverklaring.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft u de onderstaande rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Rendement Uitgeverij van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u ons verzoeken deze aan te passen. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dergelijke verzoeken om inzage of  correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Rendement Uitgeverij:

 • per e-mail: info@rendement.nl
 • schriftelijk: Rendement Uitgeverij, t.a.v. klantenservice, Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam

Op voornoemd adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht op beperking van de verwerking of verwijdering van de gegevens

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of u kunt ons vragen om minder gegevens van u te verwerken. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Rendement Uitgeverij:

 • per e-mail: info@rendement.nl
 • schriftelijk: Rendement Uitgeverij, t.a.v. klantenservice, Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam

Verleende toestemming kan altijd ingetrokken worden. Daarmee wordt geen afbreuk gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór het moment van intrekken daarvan.

Naast bovengenoemde rechten kunt u ook gebruik maken van het recht op dataportabiliteit, het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, oftewel een menselijke blik bij besluiten en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Rendement Uitgeverij zijn verbonden. Rendement Uitgeverij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Rendement Uitgeverij adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op www.rendementuitgeverij.nl . Rendement Uitgeverij adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Rendement Uitgeverij verstrekt.

Vragen

Onze klantenservice helpt u verder als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring

 • per e-mail: info@rendement.nl
 • schriftelijk: Rendement Uitgeverij, t.a.v. klantenservice, Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 januari 2019.