Initiatiefrecht: artikel 23 WOR

Wil de OR een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen bij de bestuurder, dan kan de OR hiervoor het initiatiefrecht benutten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het initiatiefrecht is beschreven in artikel 23 WOR. Op basis van het initiatiefrecht kan de ondernemingsraad over elk onderwerp dat de organisatie betreft in gesprek met de bestuurder of hem een schriftelijk voorstel doen.

Hoe maken we gebruik van ons initiatiefrecht?

De OR kan de bestuurder vragen om in gesprek te gaan. Aan zo'n verzoek moet de bestuurder binnen twee weken gehoor geven. Overigens kan ook de bestuurder zo'n verzoek aan de OR doen. De OR kan echter ook kiezen voor het schriftelijk initiatiefrecht en de bestuurder buiten de overlegvergadering om een concreet voorstel doen of (ongevraagd) adviseren. De bestuurder is dan op zijn beurt verplicht om over dit voorstel te overleggen met de OR. Vervolgens moet hij de OR zo snel mogelijk laten weten – schriftelijk en voorzien van argumenten – wat hij besluit naar aanleiding van het voorstel van de OR. Als hij zich niet aan deze procedurele eisen houdt, kan de OR hem daartoe dwingen via de bedrijfscommissie en de kantonrechter. De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht wordt in deze tool beschreven.

Op deze pagina vindt u over het (schriftelijk) initiatiefrecht links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

 

Wat als de bestuurder niet reageert op een initiatiefvoorstel van de OR?

Initiatiefrecht | Publicatiedatum 21-01-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de bestuurder. De bestuurder geeft aan hier geen tijd voor te hebben en gaat niet op het voorstel...

Hoe moet de bestuurder reageren op een initiatiefvoorstel?

Initiatiefrecht | Publicatiedatum 11-01-2022

Onze ondernemingsraad (OR) heeft op basis van haar initiatiefrecht (artikel 23 lid 2 en 3 WOR) een initiatiefvoorstel gedaan aan de bestuurder. Is de bestuurder verplicht...

Initiatiefrecht belangrijk voor bestuurder: waarom?

Initiatiefrecht | Publicatiedatum 11-01-2022

Onze ondernemingsraad heeft het recht om over 'alle aangelegenheden die de onderneming aangaan' voorstellen aan de bestuurder te doen: het initiatiefrecht (artikel 23...

In zeven stappen het meest uit uw initiatiefrecht halen

Initiatiefrecht Publicatiedatum 24-01-2022

Als u, als ondernemingsraad (OR), de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij de achterban leeft, zijn er geregeld zaken die u aan uw bestuurder...

Scholing van werknemers is de investering meer dan waard

Opleiding en ontwikkeling 5 minuten | 14-12-2022

Het volgen van scholing is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Scholing maakt werknemers beter en langer inzetbaar en dat...

OR-rechten voor het milieu

Klimaatneutraal ondernemen 11 minuten | 20-10-2022

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven a...

Nut en noodzaak klimaattransitie

Klimaatneutraal ondernemen 5 minuten | 19-10-2022

Grote klimatologische veranderingen kunnen veel impact hebben op de leefbaarheid op aarde. Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij het be...

Initiatiefvoorstel OR in stappen

Initiatiefrecht Publicatiedatum 21-01-2022

De OR mag de bestuurder ongevraagd voorstellen doen over alle zaken die de organisatie aangaan (initiatiefrecht, artikel 23, lid 3 WOR). Hoe komt de OR tot een goed initiatiefvoorstel...

Het OR-werk stroomlijnen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 01-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt het medezeggenschapswerk de nodige wettelijke kaders. OR en bestuurder hebben echter ook nog ruimte om zelf invulling te geven...

Overeenstemmingsrecht OR

Overeenstemmingsrecht OR Publicatiedatum 14-12-2020

Naast het overleg-, initiatief-, informatie-, advies- en instemmingsrecht heeft de OR overeenstemmingsrecht. Dit recht staat echter niet in de Wet op de ondernemingsraden...

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

Heeft u een vraag over Initiatiefrecht?

Richard Broer
Richard Broer
Senior Trainer Medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Initiatiefrecht?

Richard Broer
Richard Broer
Senior Trainer Medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie