VERDIEPINGSARTIKEL

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Gebruikt u of een werknemer een auto van de zaak privé? Dan moet u over dit privégebruik BTW betalen. Deze BTW kunt u doorgeven door een correctie in de laatste aangifte over 2019 te doen.

Als u per kwartaal aangifte doet, moet deze aangifte 31 januari 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Doet u per jaar aangifte, wordt dit 31 maart 2020. Hoe werkt zo’n BTW-correctie?


25 april 2019 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Carola van Vilsteren, Van Vilsteren BTW advies, e-mail: info@btwadvies.com


Als u of een werknemer de auto van de onderneming ook privé gebruikt, bijvoorbeeld voor vakantieritten, boodschappen of familiebezoek, dan heeft u daar zelf voordeel van. Dit wordt het ‘privégebruik van de auto van uw onderneming’ genoemd.

Het privégebruik moet u met de autokosten van uw onderneming verrekenen. Dat bedrag is maximaal het bedrag van de autokosten. Het bedrag dat u verrekent met uw autokosten, hangt af van de waarde van de auto. Wanneer u de BTW-aangifte met de correctie doet, is het van belang of er door uw werknemer een kilometeradministratie is bijgehouden.

1. Met kilometeradministratie
Als er een kilometeradministratie aanwezig is en de BTW bij aankoop van de auto in aftrek is gebracht, wordt de BTW-correctie berekend op basis van de kilometeradministratie aan de hand van de volgende formule:

21% x (privé-km/totale km) x gemaakte uitgaven (1/5 deelaankoopbedrag in eerste vijf jaar + gebruiks- en onderhoudskosten exclusief BTW en inclusief bpm).

Let er daarbij op dat gereden kilometers voor het woon-werkverkeer meetellen als privékilometers! Als bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is gebracht maar de betaalde BTW op onderhoud en gebruik wel in aftrek is gebracht, wordt de correctie voor de BTW op het privégebruik van de auto als volgt berekend:

privékilometers/totale kilometers x in aftrek gebrachte BTW op onderhoud en gebruik.

2. Zonder kilometeradministratie
Als er geen kilometeradministratie aanwezig is en de BTW bij aankoop van de auto in aftrek is gebracht, is de BTW-correctie mede afhankelijk van het moment waarop de auto in gebruik genomen is.

Het uitgangspunt is dat de correctie gesteld wordt op 2,7% van de catalogusprijs (inclusief BTW en bpm) van de auto. Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.

Vindt het privégebruik plaats later dan vier jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief BTW en bpm. De correctie van de BTW moet worden aangegeven bij vraag 1d van de laatste BTW-aangifte van 2019.

Eigen bijdrage bij werknemer in rekening te brengen

De werkgever kan voor het gebruik van de auto een eigen bijdrage aan de werknemer in rekening brengen. Als de werkgever een normale (of hogere) eigen bijdrage aan de werknemer in rekening brengt, is over de betaalde eigen bijdrage BTW verschuldigd en is correctie vanwege het privégebruik niet nodig.

Een normale eigen bijdrage betreft het bedrag dat de werknemer zou moeten betalen als hij eenzelfde auto onder dezelfde voorwaarden in gebruik zou willen krijgen voor privédoeleinden van een zelfstandige leverancier bij vrije mededinging.

De Belastingdienst zegt dat u voor het bepalen van de ‘normale waarde’ voor de desbetreffende auto kunt uitgaan van de bij de ondernemer voor die auto gemaakte kosten voor zover die kosten toerekenbaar zijn aan het privégebruik. Tot de kosten moeten afschrijvingskosten worden gerekend. Over een normale of hogere eigen bijdrage is 21/121e BTW verschuldigd. De BTW over de eigen bijdrage moet bij vraag 1a van de BTW-aangifte worden aangegeven.

Rekenvoorbeeld

De Belastingdienst geeft op zijn site een rekenvoorbeeld. U heeft een auto gekocht met een catalogusprijs van € 45.000, inclusief BTW en bpm. U heeft de BTW op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u heeft geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 45.000 = € 1.215 BTW betalen.

Als u de auto in de loop van het jaar koopt, kunt u het percentage van 2,7% naar evenredigheid verlagen. Koopt u de auto bijvoorbeeld op 1 september, dan betaalt u voor het privégebruik 4/12 x 2,7% x € 45.000 = € 405.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van € 1.215 = € 607. U heeft in zo’n geval namelijk de BTW op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

U betaalt de BTW bij de laatste aangifte van het boekjaar. Heeft u bij aankoop van een auto geen BTW afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto of een auto die u van een particulier hebt gekocht)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. De berekeningen blijven hetzelfde.

Als u deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof en u heeft privé een auto gekocht, mag de maatschap of vof de 2,7% of 1,5%-regeling toepassen als er sprake is van privégebruik van een auto, waarvoor geen sluitende kilometeradministratie is.

Controleer of kilometeradministratie voordeliger is

Neem in de laatste BTW-aangifte van het jaar een BTW-correctie voor het privégebruik van de auto mee. Let op dat het voordelig kan zijn een kilometeradministratie bij te houden voor de berekening van het BTW-privégebruik. Vooral wanneer u slechts weinig privékilometers ten opzichte van de zakelijke kilometers rijdt is dit voordeliger. Maak waar mogelijk gebruik van het arrest van de Hoge Raad van april 2017.

Uitspraak over het privégebruik van de auto voor de BTW zonder kilometeradministratie

In april 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over het privégebruik van de auto voor de BTW in de situatie dat geen sluitende kilometeradministratie aanwezig is. Er is een viertal uitspraken gedaan.

De Hoge Raad stelt dat niet altijd de forfaitaire regeling moet worden toegepast als een kilometeradministratie ontbreekt, maar dat er situaties denkbaar zijn waarin de forfaitaire berekening te hoog uitvalt. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in alle redelijkheid aannemelijk worden gemaakt.

Hierbij moet in ieder geval rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

  • de aard van de onderneming;
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen die onderneming gebruikt wordt;
  • de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van de persoon die de auto gebruikt;
  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor woon-werkverkeer).

De uitspraak van de Hoge Raad biedt vooral mogelijkheden voor de situatie waarin sprake is van een ambulante functie van het personeel van de ondernemer, zoals het gebruik van een auto voor storingsdiensten, bij een verbod op het privégebruik en wanneer de forfaitaire BTW-correctie hoger uitvalt dan de in het jaar in aftrek gebrachte BTW waarbij voor auto’s die niet ouder zijn dan vijf jaar rekening moet worden gehouden met BTW die bij aanschaf in aftrek is gebracht.
Bron: Hoge Raad 21 april 2017, ECLI (verkort): 711, 712, 713, 714