VERDIEPINGSARTIKEL

Veel kanttekeningen te plaatsen bij netto werkkapitaal

De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio geeft de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva en is daarmee geheel gebaseerd op de onderdelen van het netto werkkapitaal (NWK).

Wat is het NWK precies, hoe berekent u het en welke kanttekeningen kunnen er bij deze berekening worden geplaatst?


15 april 2019 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De current ratio gaat ervan uit dat voor de voorraden en de debiteuren op korte termijn geld wordt geïnd en dat voor alle kortlopende verplichtingen op korte termijn geld moet worden uitgegeven. Ten behoeve van de current ratio wordt een minimale overall norm van 1,3 gehanteerd, die u berekent met behulp van de formule:

Vlottende Activa/Vreemd vermogen op korte termijn > 1,3.

Een uitkomst beneden deze norm leidt tot illiquiditeit; de continuïteit van de organisatie zou gevaar lopen. Een uitkomst boven de norm daarentegen wordt als positief ervaren. Er zijn echter kanttekeningen te plaatsen bij deze redenering.

Zo kunnen de omvang en samenstelling van het netto werkkapitaal (NWK) per branche verschillen. Ook kunnen bij de kwaliteit van elk van de posten van het NWK vele vraagtekens worden gezet.

Post voorraden

Allereerst kunnen bij de post voorraden flink wat kanttekeningen worden geplaatst. Zo kan de vraag worden gesteld of de voorraad aan bederf of mode onderhevig is en of de voorraad winkeldochters bevat. Ook andere punten moeten niet uit het oog worden verloren als het gaat om de voorraden:

 • Lopen er kwaliteitsgaranties over de verkochte goederen?
 • Moeten voorzieningen worden getroffen als gevolg van de hiervoor vermelde feiten?
 • Zijn er goederen in consignatie genomen of verstrekt?
 • Hoe wordt de voorraad onderhandenwerk bepaald?
 • Hoe wordt de voorraad goods in transit bepaald?
 • En hoe groot is de ongefactureerde omzet in de post onderhandenwerk?

Post debiteuren

Waar eveneens met een kritische blik naar moet worden gekeken, is de post debiteuren. In hoeverre is bijvoorbeeld de debiteurenpositie dubieus als gevolg van faillissement, surséance van betaling of WSNP? En hoe is dat op basis van de brackets en buckets in de aging list? Andere kwesties hierbij zijn:

 • Worden klachten verwerkt in de debiteurenpositie?
 • Moeten voorzieningen worden getroffen als gevolg van de hiervoor vermelde feiten?
 • Hoe wordt de voorraad onderhandenwerk bepaald bij een dienstverlener (positie nog te factureren)?
 • Wanneer wordt de omzet geboekt?
 • Hoe worden de credit nota’s verwerkt?
 • Worden één of meer varianten van factoring of commercial finance toegepast?

Post crediteuren

Bijna evenzoveel vragen kunnen worden gesteld bij de post crediteuren. Welk deel van de crediteuren bestaat bijvoorbeeld uit handelscrediteuren, welke leveranciers zijn als strategisch te typeren en wat zijn hun algemene voorwaarden? Andere vraagstukken als het gaat om de crediteuren zijn:

 • Hoe beschermt de organisatie zich tegen malafide- en spookcrediteuren?
 • Is vereffening mogelijk?
 • Wat zijn de korte termijn verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten?
 • En wat zijn de kortetermijnverplichtingen uit hoofde van contracten die niet via de balans tot uitdrukking komen?

Post liquide middelen

Tot slot is ook over de post liquide middelen het nodige op te merken. Hoe snel kunnen vreemde valuta, deposito’s en/of effecten bijvoorbeeld in courante liquiditeiten worden omgezet? En hoe groot is de kredietruimte?

Current ratio

Hoewel de current ratio het meest gangbare instrument is voor het bepalen van de liquiditeit, is het beeld dat ermee wordt geschetst dus lang niet altijd helemaal juist. Dat is vooral het geval bij bedrijven en sectoren met een lang productieproces of met grote, niet snel verkoopbare voorraden. In bedrijven met weinig of geen voorraden of een hoge verkoopsnelheid is de current ratio daarentegen meestal wel een betrouwbare graadmeter.