VERDIEPINGSARTIKEL

Bijzondere situaties in de BTW-aangifte

Levert u goederen levert aan een ondernemer in een ander EU-land, dan past u het 0%-tarief toe. Uw klant betaalt de BTW in zijn eigen land. Maar er zijn situaties waarbij u rekening moet houden met heel andere regels.

Weet u bijvoorbeeld hoe u een ABC-levering verwerkt in uw BTW-aangifte en hoe dit uitpakt met marge- en accijnsgoederen?


11 september 2020 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


U weet natuurlijk wat de algemene BTW-regels zijn voor intracommunautaire leveringen en intracommunautaire verwervingen van goederen, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.

Hieronder vindt u een paar bijzondere situaties:

 • U bent betrokken bij een ABC-levering. Hierbij zijn minstens 3 ondernemers uit één of meer landen betrokken.
 • U exporteert margegoederen.
 • U exporteert accijnsgoederen.

Voorbeeld van een ABC-levering

Bij een levering kunnen meerdere ondernemers uit één of meer landen betrokken zijn. Een voorbeeld van zo’n internationale ketentransactie is dat ondernemer A de goederen levert aan ondernemer B die vervolgens levert aan ondernemer C, waarbij de goederen vanuit Nederland naar Duitsland worden verzonden.

Het vervoer of de verzending van de goederen begint bij de eerste ondernemer die levert in de keten waarbij de goederen rechtstreeks gaan naar de laatste afnemer in de keten.

Zowel de Nederlandse BTW-wetgeving als de Europese BTW-wetgeving bevatten geen specifieke regeling voor internationale ketentransacties. Gevolg hiervan was dat het in de praktijk behoorlijk lastig kon zijn om te bepalen welke van de levering in de keten een intracommunautaire levering was.

Dit betekende dat in het bovengenoemde voorbeeld het niet altijd duidelijk was of ondernemer A een intracommunautaire levering verrichtte of ondernemer B.

De vereenvoudigde ABC-regeling geeft minder verplichtingen

Intracommunautaire verwerving

Als ondernemer A namelijk een intracommunautaire levering verrichtte mocht deze geen Nederlandse BTW in rekening brengen. In dat geval verrichtte ondernemer B een intracommunautaire verwerving in Duitsland en moest hij Duitse BTW aan ondernemer C in rekening brengen.

Als daarentegen ondernemer B een intracommunautaire levering verrichtte, moest ondernemer A in principe Nederlandse BTW aan ondernemer B in rekening brengen. Ondernemer B mocht dan onder voorwaarden het nultarief toepassen.

Per 1 januari 2020 geldt echter dat de levering aan de tussenpersoon is aan te merken als de intracommunautaire levering.

De tussenpersoon is de ondernemer die de intracommunautaire levering regelt of laat regelen. Dit is meestal de eerste levering in de schakel A-B.

Er is echter een uitzondering op deze hoofdregel. Als tussenhandelaar B zijn BTW-nummer in de lidstaat van verzending van het vervoer kenbaar maakt aan ondernemer A, verricht A een binnenlandse levering aan B en daarentegen verricht B een intracommunautaire levering

Vereenvoudigde ABC-levering

De registratie en BTW-aangifte van tussenhandelaar B in het land van C zijn niet nodig bij een vereenvoudigde ABC-levering. Bent u zo’n tussenhandelaar, dan kunt u onder voorwaarden uw levering aan C aangeven in Nederland. Afnemer C betaalt dan Nederlandse BTW.

Verplichtingen voor tussenhandelaar

Als u de vereenvoudigde ABC-regeling toepast, heeft u minder verplichtingen. Wat moet u dan wel doen?

U ontvangt als tussenhandelaar een factuur met 0%-BTW. U neemt deze aankoop niet op in uw aangifte. De tweede transactie van u naar C merkt u aan als een intracommunautaire levering. U stuurt dan een factuur zonder BTW naar C.

Deze factuur moet aan extra eisen voldoen. Ondernemer C berekent zelf de BTW en geeft deze aan in zijn eigen land. U mag de vereenvoudigde regeling alleen toepassen als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • U kunt aantonen dat u de goederen van A heeft gekocht met het doel ze door te verkopen aan C. Dat toont u aan met bijvoorbeeld een contract of een offerte.
 • Er zijn 3 ondernemers die elk in een verschillend EU-land een BTW-identificatienummer hebben.
 • U maakt met ondernemer A de afspraak over het vervoer van de goederen.
 • De goederen gaan van ondernemer A rechtstreeks naar ondernemer C in het land van C.
 • U bent niet geregistreerd in het land van ondernemer C.
 • Uw intracommunautaire levering aan C neemt u op in uw BTW-aangifte en opgaaf ICP.

Extra factuureisen tussenhandelaar

Als u tussenhandelaar B bent bij een ABC-levering, moet u bij het toepassen van de vereenvoudigde regeling – naast de normale eisen aan een factuur – de volgende extra gegevens op uw factuur aan C vermelden:

 • uw eigen BTW-identificatienummer;
 • het BTW-identificatienummer dat afnemer C heeft in zijn eigen land;
 • de vermelding:
  • verlegging vereenvoudigde ABC-regeling;
  • intracommunautaire levering.

Met bovenstaande vermelding brengt u afnemer C ervan op de hoogte dat hij de BTW zelf moet aangeven, omdat u de vereenvoudigde regeling gebruikt.

Speciale margeregeling

Als u handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen, kunt u voor de BTW een speciale regeling toepassen namelijk de margeregeling. U berekent dan de BTW niet over uw omzet, maar over het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs, oftewel de winstmarge.

Verkoopt u gebruikte goederen aan afnemers in andere EU-landen, dan kunt u de margeregeling op dezelfde manier toepassen als in Nederland. U brengt geen BTW in rekening, maar u vermeldt op de factuur de term margeregeling. U bent in Nederland BTW verschuldigd over de winstmarge.

Bij export van margegoederen is er geen sprake van een intracommunautaire levering waarvoor het 0%-tarief geldt. Ook als uw afnemer ondernemer is, verricht hij geen intracommunautaire verwerving in zijn land.

Margegoederen inkopen

De margeregeling geldt in alle EU-landen. Dus u kunt binnen de EU ook goederen kopen waarbij de leverancier in zijn land BTW over de winstmarge betaalt. U ontvangt dan een factuur zonder BTW.

Wilt u liever een factuur met BTW? Vraag uw leverancier om een factuur met BTW. U verricht dan een intracommunautaire verwerving.

U ontvangt dan een factuur met 0%-BTW. U berekent zelf de BTW over de goederen en geeft deze aan in uw BTW-aangifte. Deze BTW trekt u in dezelfde aangifte af als voorbelasting, voor zover u de goederen gebruikt voor belaste omzet.

Andere regels voor accijnsgoederen

Niet alleen voor margegoederen gelden er afwijkende BTW- regels. Ook als u accijnsgoederen, zoals alcoholhoudende producten en tabaksproducten, levert aan een klant in een ander EU-land zijn er andere regels van toepassing.

Uw klant betaalt in dat geval in dat andere land accijns. Maar wie geeft de BTW aan? U of uw klant? Dat hangt af van de volgende situatie:

 • Uw klant is een ondernemer die BTW-aangifte doet.
 • Uw klant is een ondernemer die geen BTW-aangifte doet of een rechtspersoon die geen ondernemer is.
 • Uw klant is een particulier.

Leveren aan ondernemers

Als u accijnsgoederen binnen de EU levert aan ondernemers die BTW-aangifte doen, verricht u een intracommunautaire levering die belast is met 0%-BTW. Uw klant berekent de BTW volgens het tarief dat in zijn land geldt en betaalt deze in dat EU-land.

U verricht ook een intracommunautaire levering die belast is met 0%-BTW als u accijnsgoederen levert aan:

 • ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties leveren;
 • rechtspersonen die geen ondernemer zijn.        

Uw klant berekent de BTW volgens het BTW-tarief dat in het andere EU-land geldt en betaalt deze in dat land.

De KOR van toepassing?

Bent u ontheven van uw administratieve verplichtingen omdat u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet u voor de inkoop van accijnsgoederen een incidentele BTW-aangifte indienen. Vraag deze aangifte schriftelijk aan bij uw belastingkantoor.

Import
Koopt u accijnsgoederen van een ondernemer die in zijn land onder een regeling voor kleine ondernemers valt, dan is de import niet belast met Nederlandse BTW. Uw leverancier gebruikt het tarief dat geldt in zijn land.

Leveren aan particulieren

Bij leveringen van accijnsgoederen naar particulieren binnen de EU brengt u het BTW-tarief in rekening van het EU-land waarnaar u de goederen vervoert. U geeft deze BTW aan in dat land.

Accijnsgoederen inkopen

Koopt u accijnsgoederen uit andere EU-landen, dan betaalt u BTW in Nederland. Bent u een ondernemer die BTW-aangifte doet? Dan geeft u de belasting op uw aangifte aan als verschuldigde BTW voor een intracommunautaire verwerving.

De in Nederland verschuldigde of betaalde accijns hoort bij de vergoeding waarover u de BTW berekent.