VERDIEPINGSARTIKEL

Toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR)

Bent u een BTW-ondernemer met een omzet die niet hoger is dan € 20.000 per jaar exclusief BTW dan kunt u een beroep doen op de kleineondernemersregeling (KOR).

De KOR is een BTW-vrijstelling. Als u deze regeling toepast, hoeft u geen BTW te betalen over de prestaties die uw onderneming verricht. De keerzijde daarvan is wel dat u de BTW die u betaalt op uw inkopen niet in aftrek kunt brengen.


18 augustus 2021 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De omzetgrens voor de toepassing van de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemers is vastgelegd op € 20.000 (exclusief BTW) per kalenderjaar. Voor de berekening van deze omzetgrens tellen mee:

 • in Nederland verrichte BTW-belaste leveringen van diverse goederen en diensten;
 • omzet die is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a van de Wet op de omzetbelasting: vrijstelling levering onroerende zaken;
 • omzet die is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel b: de vrijstelling verhuur onroerende zaken;
 • omzet die is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel i van de Wet op de omzetbelasting: de vrijstelling van betaalmiddelen en effecten;
 • omzet die is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel j van de Wet op de omzetbelasting: de vrijstelling financiële diensten;
 • omzet die is vrijgesteld omdat sprake is van een verzekeringsdienst.

Geen melding nodig

BTW-ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 kunnen de KOR toepassen zonder dat ze dit hoeven te melden aan de Belastingdienst. Dit is onlangs goedgekeurd door een ministerieel besluit. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Hele fiscale eenheid telt mee

Als er sprake is van een fiscale eenheid voor de BTW, is die eenheid voor de BTW de ondernemer en telt de omzet van de fiscale eenheid mee voor de bepaling van de € 20.000 grens. De transacties binnen de fiscale eenheid BTW worden voor de BTW niet gezien en tellen dus niet mee voor bepaling van de € 20.000 grens.

Omzetgrens andere landen

In Nederland geldt een relatief lage omzetgrens van € 20.000 bij de nieuwe KOR. Ter vergelijking: in België geldt een omzetgrens van € 25.000, in Luxemburg en Oostenrijk geldt een omzetgrens van € 30.000 en in het Verenigd Koninkrijk een omzetgrens van € 95.000. In Duitsland is de omzetgrens juist lager dan in Nederland, namelijk € 17.500.

Alle ontvangen bedragen tellen mee

Berekent u de BTW aan de hand van de marge, zoals bij de toepassing van de margeregeling of de reisbureauregeling? Dan moet u voor de berekening van de drempel van € 20.000 niet alleen de winstmarge meenemen, zoals voorheen, maar alle ontvangen bedragen.

Dit naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Europese Hof van Justitie oordeelde namelijk in 2019 dat Duitsland in strijd handelde met EU-recht door bij wederverkopers bij toepassing van de KOR alleen rekening te houden met de winstmarge.

Niet meer opteren

Kiest u voor de KOR, houd er dan rekening mee dat er BTW moet worden herzien en BTW-aftrek op investeringen en inkopen niet mogelijk is. Ook kunt u niet meer opteren voor BTW-belaste verhuur en een artikel 23-vergunning wordt door de Belastingdienst ingetrokken.

Wat telt niet mee

Als omzet voor de berekening van de omzetgrens van € 20.000 (exclusief BTW) tellen niet mee:

 • overige BTW-vrijgestelde omzet, bijvoorbeeld omdat de volgende vrijstellingen gelden:
  • vrijstelling voor medische handelingen;
  • de vrijstelling voor sportdiensten;
  • onderwijsdiensten;
  • radio- en televisiediensten;
  • diensten door schrijvers, componisten en journalisten.
  • de vergoeding voor de levering van in uw bedrijf gebruikte onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en roerende zaken waarop u voor de IB of VPB afschrijft of af zou kunnen schrijven.
 • omzet van elektronische diensten aan buitenlandse particulieren die buiten de EU wonen;
 • omzet elektronische diensten aan particulieren die in ander EU-land wonen, als omzet van de elektronische diensten meer dan € 10.000 per jaar is;
 • omzet van installatieleveringen in het buitenland;
 • omzet van afstandsverkopen, die belast zijn in een ander EU-land;
 • omzet waarbij BTW wordt verlegd of omzet waarbij de BTW out of scope is;
 • EU-premies die aan agrariërs worden toegekend, en waarover geen BTW verschuldigd is omdat geen sprake is van een prestatie tegen vergoeding.

Bij overschrijding van de omzetgrens van € 20.000 in de loop van het jaar bent u vanaf dat moment BTW-plichtig en moet u alsnog een BTW-administratie voeren, BTW-aangifte doen en facturen met BTW uitreiken.

Als u de grens van € 20.000 gedurende het kalenderjaar overschrijdt, moet u BTW berekenen vanaf de levering of dienst waarmee de € 20.000 omzet wordt overschreden. Vanaf dat moment gaat u de normale BTW-administratie bijhouden, waarbij u facturen met BTW moet gaan uitreiken.

De omzet vóór het moment van overschrijding van de drempel blijft vrijgesteld van BTW. De volgende drie jaren kunt u vervolgens geen gebruik meer maken van de KOR.

De keuze voor de toepassing van de KOR geldt voor minimaal drie jaar, tenzij u de drempel overschrijdt. U moet zich uiterlijk vier weken voorafgaand aan hettijdvak waarin u de KOR wil toepassen aanmelden bij de Belastingdienst. Dat kan alleen met het formulier ‘Melding Omzetbelasting kleineondernemersregeling’, dat te downloaden is via de site van de Belastingdienst. U krijgt een brief van de Belastingdienst met daarin de definitieve ingangsdatum van de KOR.

Wel of toch niet voor de KOR kiezen?

Of u er verstandig aan doet om te opteren voor de KOR hangt af van een aantal factoren. Stel uzelf in ieder geval de volgende vragen voordat u een keuze maakt:

 • Schat in wat de te verwachten omzet voor de komende jaren wordt.
 • Ga ik de komende jaren investeringen doen? Zo ja, hoe groot zal de BTW op de investering zijn. Bij toepassing van de KOR is de BTW op de investeringen namelijk niet in aftrek te brengen.
 • Hoeveel moet ik aan herzienings-BTW betalen over in het verleden aangeschafte (on)roerende zaken?

Kiest u voor de KOR, houd er dan rekening mee dat er BTW moet worden herzien en BTW-aftrek op investeringen en inkopen niet mogelijk is. Ook kunt u niet meer opteren voor BTW-belaste verhuur en heeft u een artikel 23-vergunning dan wordt deze door de Belastingdienst ingetrokken.

Eerder afgetrokken BTW terugbetalen

Bij investeringen in roerende zaken moet u gedurende vier jaar na afloop van het boekjaar van eerste ingebruikname beoordelen of een herziening van de eerder afgetrokken BTW nodig is. Bij investeringen in onroerende zaken geldt een termijn van negen jaar na het jaar van eerste ingebruikname.

De keuze om gebruik te maken van de KOR binnen de herzieningstermijn kan er toe leiden dat u de eerder afgetrokken BTW gedeeltelijk moet terugbetalen aan de fiscus. Voor de herzieningsregeling geldt een minimumbedrag van € 500 per kalenderjaar. Moet u de BTW herzien, verzoek de Belastingdienst dan schriftelijk om de uitreiking van een BTW-aangiftebiljet over het tijdvak waarop de BTW-herziening ziet.

Herziening van de eerder afgetrokken BTW

Een voorbeeld ter verduidelijking van herziening: Mark kocht in 2020 zonnepanelen. Bij aanschaf bracht hij de BTW van € 1.000 volledig in aftrek. Omdat het hier om niet-geïntegreerde zonnepanelen gaat, geldt een herzieningstermijn van vijf jaren.

Toepassing
Vanaf 1 januari 2021 past Mark de KOR toe, zodat een sfeerovergang plaatsvindt. Mark zou dan zonder een overgangsregeling de BTW over de nog openstaande herzieningstermijnen van 2021 tot en met 2024 terug moeten betalen. Dat is per jaar 1/5 x € 1.000 = € 200.

Omdat er een overgangsregeling is getroffen op grond waarvan een jaarlijks te herzien BTW-bedrag van minder dan € 500 niet hoeft te worden herzien, hoeft Mark de herzienings-BTW niet af te dragen.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

De KOR geeft u een ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u geen BTW op verkoopfacturen hoeft te vermelden, u maar eenbeperkte administratie hoeft te voeren en geen BTW-aangifte hoeft te doen.