VERDIEPINGSARTIKEL

Management-bv kan voordeel opleveren, maar let op!

Ontvangt u een flink salaris vanuit uw dienstbetrekking en betaalt u het progressieve tarief van 49,5% in de IB? Dan zou het opzetten van een management-bv u wel eens een belastingvoordeel op kunnen leveren. Dat klinkt natuurlijk héél aantrekkelijk, maar aan deze opzet kunnen ook gevaren kleven als u het niet goed aanpakt.


15 juni 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Bij een management-bv schuift u als het ware een vennootschap tussen u als natuurlijke persoon en uw opdrachtgever. Anders gezegd, de persoonlijke arbeidsovereenkomst tussen u en de oorspronkelijke opdrachtgever wordt overgenomen door een (management)overeenkomst tussen uw management-bv en de opdrachtgever. U treedt hierbij als aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) of directeur-grootaandeelhouder (dga) in dienst bij uw eigen management-bv.

Het fiscale voordeel van de management-bv ligt in het feit dat uw opdrachtgever niet langer loon betaalt aan u, maar een zakelijke afspraak maakt voor de door u te verrichten diensten. Hierop hoeft u geen loonheffingen in te houden.

Uw management-bv betaalt vervolgens deze managementvergoeding geheel of gedeeltelijk als salaris aan u uit. Op grond van de gebruikelijkloonregeling moet dit salaris op jaarbasis ten minste € 47.000 bedragen, het gebruikelijk loon.

Dit gebruikelijk loon moet u afstemmen op hetgeen in de markt gebruikelijk is van wat iemand aan loon geniet, die geen ab-houder of dga is. U bent als dga ook geen premieheffing werknemersverzekeringen verschuldigd.

Persoonlijke holding

Een veel voorkomende vorm van een management-bv is de persoonlijke holding. Ook hierbij richt u een eigen vennootschap op. Het verschil met de management-bv is dat de door u opgerichte persoonlijke holding bv, tevens aandeelhouder (geheel dan wel gedeeltelijk) is van de vennootschap (werkmaatschappij) waarvoor u werkzaamheden verricht. In de praktijk gaat het dikwijls om meerdere werkmaatschappijen.

In principe zou u dan voor elke werkmaatschappij waarvoor u werkzaamheden verricht een gebruikelijk loon van € 47.000 moeten vaststellen. De wet biedt echter de mogelijkheid om hiervan af te wijken.

Het is namelijk vaak niet reëel om een loon te ontvangen van € 47.000 per vennootschap waar u arbeid voor verricht. Het is in de meeste gevallen immers niet mogelijk om voor alle vennootschappen (even)veel arbeid te verrichten die een beloning van € 47.000 per vennootschap zou rechtvaardigen.

In concernverhoudingen is het daardoor logisch dat u niet voor alle vennootschappen voltijds werkt en hiermee moet rekening worden gehouden bij de vaststelling van het gebruikelijk loon.

Te behalen belastingvoordeel door oprichting van een management-bv

Dat er een belastingvoordeel ontstaat bij gebruik van een management-bv in vergelijking met de situatie waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst, is het beste te illustreren aan de hand van een voorbeeld:

Werknemer A is in dienst bij X bv, maar richt zijn eigen management-bv op en gaat op basis van een managementovereenkomst werken bij X bv. De management-bv ontvangt daarvoor € 200.000 van X bv en betaalt hiervan € 40.000 aan A. De management-bv maakt hierdoor een winst van € 160.000, belast naar het 15%-tarief van de VPB, vermeerderd met de latente belastingclaim op de winstreserves van de vennootschap (26,9% dividendbelasting en box 2 van de IB).

Salaris
Het betaalde salaris van € 40.000 is belast naar het progressieve tarief van de IB (bij dit bedrag maximaal 37,1%). Als X bv rechtstreeks € 200.000 aan A zou betalen, zou A over dat hele bedrag belasting naar het progressieve tarief van de IB, te weten 49,5%, moeten betalen. Aangezien er nu gedeeltelijk 37,1% (over € 40.000), 15% (over € 160.000) en 26,9% (over € 128.000) aan belasting betaald moet worden, is er een aanmerkelijk voordeel te behalen.

Bij dit voorbeeld moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat de Belastingdienst akkoord moet gaan met het salaris dat aan A toekomt.

Doorbetaaldloonregeling

De doorbetaaldloonregeling kan in deze gevallen tevens uitkomst bieden. Op grond van deze regeling kan - indien aan de gestelde eisen wordt voldaan - het gebruikelijke loon bij de persoonlijke holding in één totaalbedrag worden uitbetaald. Het expliciet voorleggen van een verzoek voor de doorbetaaldloonregeling aan de Belastingdienst is niet nodig.

Kritische blik Belastingdienst

De Belastingdienst kijkt met een kritische blik naar management-bv’s en zal op basis van de feiten en omstandigheden vaststellen of er feitelijk sprake is van een (voortgezette) dienstbetrekking tussen u en de opdrachtgever. Hierin schuilt dan ook het gevaar. Belangrijk is dat u als zelfstandige werkzaamheden verricht en zich ook als zodanig binnen uw bedrijf profileert.

Afstemmen met de Belastingdienst is wel aan te bevelen

Dienstbetrekking vaststellen

Zoals gezegd, zal de fiscus beoordelen of er ondanks de aanwezigheid van één of meerdere management-overeenkomsten sprake is van een dienstbetrekking tussen u en de opdrachtgever. Zo zal de fiscus bij de beoordeling kijken naar de duur van de managementovereenkomst(en), of deze te allen tijde kunnen worden beëindigd, of u vrij bent om opdrachten van derden te aanvaarden en of u zich mag laten vervangen of bijstaan.

Indien u voor enkel één opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal de Belastingdienst gemakkelijker een dienstbetrekking kunnen vaststellen. In de situatie dat u voor meerdere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, zal de fiscus minder snel kunnen aantonen dat sprake is van een dienstbetrekking.

Maar ook hierbij moet vooraf nauwkeurig bekeken worden of aan de voorwaarden wordt voldaan. Hoewel vooraf toestemming vragen voor een management-bv structuur geen wettelijk vereiste is, zal afstemmen met de Belastingdienst, gezien het voorgaande, wel aan te bevelen zijn.

Het gebruik van een management-bv biedt in de meeste gevallen fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel

Alle belangen afwegend, zal het gebruik van een management-bv financieel gezien in de meeste gevallen fiscaal voordeel bieden. Het realiseren van een zo hoog mogelijke netto opbrengst zal immers vaak het doel zijn bij gebruik van een dergelijke structuur. Uitgangspunt blijft hoe lager het salaris in verhouding tot de ontvangen managementvergoeding, hoe hoger het belastingvoordeel.

Administratieve lasten en mogelijke risico’s 

Dit zal voor sommige ondernemers echter niet opwegen tegen de administratieve lasten en mogelijke risico’s die het gebruik van een management-bv met zich meebrengt. Uiteraard in samenhang met de voordelen die een normale dienstbetrekking op zijn beurt met zich meebrengt. Denk aan de arbeidsrechtelijke bescherming en de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op de werknemersverzekeringen.

Indien de structuur en de bedoelingen, waarbij het als zelfstandige handelen voorop staat, goed worden vastgelegd in managementovereenkomsten en de feitelijke uitvoer ook daadwerkelijk conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, zullen de risico’s voor u fiscaal echter beperkt blijven en kunt u met een gerust hart gebruik maken van een management-bv.