VERDIEPINGSARTIKEL

Veranderingen door Brexit

Regelmatig vliegen, varen of rijden ambitieuze werklieden vanuit de overkant van de Noordzee richting Nederland om hun geluk te beproeven. Andersom weten Nederlandse werkenden de weg naar de Britse eilanden te vinden, voor een korte klus of permanent verblijf. Dit vrije verkeer is echter een halt toegeroepen, nu de Brexit een feit is.


2 februari 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De Brexit kan op allerlei verschillende manieren impact op organisaties hebben. Op personeelsvlak is het vooral een belangrijk thema voor organisaties die zowel in het Verenigd Koninkrijk (VK) als op het Europese vasteland actief zijn én voor werkgevers die hun werknemers ook graag proberen te werven in Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland.

Werknemer uit VK hierheen halen voor werk

Sinds 1 januari 2021 is het namelijk ingewikkelder geworden om iemand uit het VK hierheen te halen voor werk. Voor burgers uit de Europese Unie (EU) geldt vrij verkeer, zodat zij in een ander EU-land zonder vergunning aan het werk kunnen.

Omdat het VK niet langer een lidstaat van de EU is, is de basisregel nu dat u een werkvergunning voor de Britse werknemer nodig heeft als u hem in Nederland in dienst wilt laten treden. Het kan gaan om een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of een tewerkstellingsvergunning (TWV). Het Verenigd Koninkrijk wordt hiermee gelijkgeschakeld aan andere landen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De aanvraag voor de werkvergunning zet u in gang via werk.nl.

Komt de Britse werknemer voornamelijk naar Nederland om te werken, dan is hij niet verplicht om in te burgeren. Deze verplichting ontstaat wel als hij zich na minimaal vijf jaar verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland wil vestigen.

Werkvergunning

Welke werkvergunning de werknemer nodig heeft, hangt af van de duur van zijn verblijf en het type werk dat hij uitvoert. Werkt de Britse werknemer korter dan drie maanden in Nederland, dan moet u meestal een TWV aanvragen. Gaat hij voor een langere duur bij u aan de slag, dan is vaak een GVVA nodig. Zonder zo’n benodigde vergunning is de werknemer illegaal aan het werk en dat wilt u natuurlijk niet.

Maar de aanvraag van de vergunning is niet slechts een formaliteit. Er gelden diverse voorwaarden. Zo moet u doorgaans eerst geprobeerd hebben om in Nederland, een ander land van de EER of Zwitserland een geschikte werknemer te vinden.

Daarnaast is de geldigheidsduur van de vergunning over het algemeen beperkt tot één jaar en voor een aantal uitgezonderde functies tot drie jaar.

U hoeft geen werkvergunning aan te vragen bij inhuur via een uitzendbureau. Regel dan wel dat u over een kopie van de vergunning beschikt. Voor sommige medewerkers is helemaal géén werkvergunning nodig. Het gaat onder andere om kennismigranten, asielzoekers met verblijfsvergunning en bepaalde stagiairs.

Verblijfsdocument

Voorgaande regels zijn van toepassing op burgers uit het VK die dit jaar of in de verdere toekomst naar Nederland komen. Woonde een werknemer al vóór 2021 in Nederland, dan hoeft hij niet plotsklaps een werkvergunning (zoals de TWV of GVVA) aan te vragen.

De overheid verwacht wel van de werknemer dat hij een verblijfsdocument aanvraagt om hier te mogen werken en wonen. Zorg dat de werknemer hiervan op de hoogte is. Voor deze aanvraag heeft hij tot en met 30 juni 2021 de tijd, al is het verstandig om niet te wachten.

Voor deze aanvraag heeft hij tot en met 30 juni 2021 de tijd

De aanvraag verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Welk type verblijfsdocument de werknemer nodig heeft, hangt af van zijn verblijfsduur. Woont hij korter dan vijf jaar in Nederland, dan gaat het om een verblijfsdocument voor bepaalde tijd.

Bij vijf achtereenvolgende jaren in Nederland kan hij een document voor duurzaam (permanent) verblijf aanvragen.

De verplichting tot het aanvragen van een verblijfsdocument geldt ook voor werknemers die in of na 2021 in dienst komen.

Settled status

Andersom worden de regels uiteraard ook strikter. Het VK heeft een systeem bedacht waarbij EU-werknemers die minimaal vijf aaneengesloten jaren in het VK wonen een verblijfsstatus voor onbepaalde tijd (‘settled status’) kunnen krijgen en werknemers die korter dan vijf jaar in het VK wonen een ‘pre-settled status’ mogen aanvragen.

Dat laatste geeft iemand het recht te wonen en te werken in het VK totdat hij daar vijf jaar woont. Daarna moet hij hopen op een ‘settled status’.

Werknemers die dit jaar naar het VK gaan, krijgen te maken met een nieuw systeem

Werknemers die dit jaar naar het VK gaan, krijgen te maken met een nieuw systeem: het points-based immigratiesysteem. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan ‘individuele vaardigheden en talent’.

Britse grensarbeider

Het kan ook zo zijn dat iemand in Nederland werkt, maar hier niet woont, de zogeheten grensarbeider. Britse grensarbeiders die al vóór 2021 in Nederland werkten, kunnen dit blijven doen. Ze vragen hiervoor in de eerste helft van 2021 het document Grensarbeider aan en moeten daarbij aantonen dat ze in 2020 al in Nederland actief waren.

De IND kent het document toe als de werknemer het werk uitoefent in het kader van het vrij verkeer van werknemers of als een zelfstandige het werk doet in het kader van het vrij verkeer van vestiging.

Voor het werk dat plaatsvindt in het kader van het vrij verkeer van diensten, is het document Grensarbeider geen optie. Nieuwe Britse grensarbeiders komen er ook niet voor in aanmerking; zij hebben meestal een TWV nodig.

Zolang een grensarbeider nog geen document Grensarbeider heeft, neemt hij het aanvraagbewijs mee naar de douane. Andersom wordt het voor de grensarbeider die in het VK wil werken, ook verplicht om een bewijs te hebben.

Basisregistratie Personen en DigiD

Al met al valt het nog niet mee om uit te zoeken met welke regels uw organisatie rekening moet houden en welke acties benodigd zijn. Naast de vergunningen zijn er ook andersoortige verplichtingen. Zo moeten werknemers uit het VK die hierheen komen, zich inschrijven in de Basisregistratie Personen en zich voor digitale post aanmelden op mijnoverheid.nl. Daarvoor is een DigiD nodig.

Verder spelen momenteel de beperkende coronamaatregelen voor reizen een rol. Zoek ook dit soort zaken vooraf zorgvuldig uit, zodat de werknemer zorgeloos aan zijn werk kan beginnen als hij eenmaal de oversteek gemaakt heeft.

De rechten en plichten zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Meer informatie over de Brexit-regels vindt u op ind.nl, werk.nl, brexitloket.nl en gov.uk.

Loonbelasting en verzekeringsplicht na de Brexit

Of er voor een werknemer uit het VK door de Brexit iets verandert ten aanzien van de loonbelasting, hangt af van het moment waarop hij bij een Nederlandse organisatie aan de slag is gegaan.

 

Zo blijft een werknemer uit het VK onder het EU-recht vallen als hij op 31 december 2020 al in Nederland werkte en dat blijft doen. Deze werknemer behoudt bijvoorbeeld het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Uw organisatie kan voor deze werknemer de loonbelastingtabellen gebruiken die gelden voor werknemers die wonen in een land uit de zogenoemde landenkring. Daartoe behoren de EU-landen, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

Maar Britse werknemers die op of na 1 januari 2021 voor het eerst in Nederland komen werken of niet meer onder het terugtrekkingsakkoord vallen, hebben geen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Uw organisatie moet voor deze werknemers de loonbelastingtabellen voor derde landen toepassen.

 

Uitgedokterd

Ook voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen maakt het uit wanneer iemand ergens begonnen is.

 

Werkte een werknemer op 31 december 2020 vanuit Nederland in het VK of andersom en blijft hij dat na 31 december 2020 doen? Dan verandert er niets voor hem. Hij valt dan onder het terugtrekkingsakkoord, waardoor zijn verzekeringspositie ook na 31 december 2020 wordt vastgesteld via de Europese regels.

 

Komt een werknemer na 1 januari 2021 voor het eerst vanuit het VK naar Nederland om hier te werken? Of gaat een Nederlander nu voor het eerst naar het VK om dáár te werken? Dan wordt zijn verzekeringsplicht vastgesteld aan de hand van de afspraken tussen de EU en het VK daarover. Wat deze inhouden, moet op het moment van schrijven nog verder worden uitgedokterd.

 

Leer meer bij de training Grensoverschrijdend werken. Ga naar rendementco.nl/grensw