VERDIEPINGSARTIKEL

Aftrekfaciliteiten voor ondernemers

Bent u van plan om dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Overweeg dan om gebruik te maken van de investeringsaftrek. Hiermee kunt u uw fiscale winst aanzienlijk verlagen.

De investeringsaftrek bestaat uit drie faciliteiten: de KIA, de EIA en de MIA/Vamil. De overheid herziet deze regelingen jaarlijks. Wat kunt u ermee en aan welke voorwaarden moet u voldoen om van deze faciliteiten gebruik te maken?


31 juli 2019 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De overheid biedt al jaren een aantal faciliteiten voor de investeringsaftrek, een extra aftrekpost die u naast de reguliere afschrijving op bedrijfsmiddelen ten laste kunt brengen van uw fiscale winst. De 3 regelingen zijn de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil).

De algemene aftrek voor bedrijfsmiddelen, de KIA, is vooral bedoeld voor het mkb. Deze faciliteit kunnen ondernemers toepassen bij de investering van een relatief beperkt bedrag. Bij de KIA mag de ondernemer een bepaald bedrag van de fiscale winst aftrekken. Dit komt tot uiting in het investeringsplafond en de opbouw van de aftrekpercentages en -bedragen.

Om in aanmerking te komen voor de KIA moet uw investering minimaal € 450 exclusief BTW bedragen. Voor de KIA moet u in een jaar minimaal € 2.301 investeren en maximaal € 318.449. Het aftrekpercentage of -bedrag is afhankelijk van de totale investeringen die u in het desbetreffende boekjaar doet. Bij een totale investering van € 57.322 (2019) profiteert u maximaal van deze regeling. U ontvangt dan € 16.051 KIA-aftrek.

Voorwaarden voor faciliteiten EIA en MIA/Vamil

Om in aanmerking te komen voor de EIA of de MIA/Vamil moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:
 • het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst (MIA/Vamil) of energielijst (EIA), zie rvo.nl;
 • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • het bedrag aan investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
 • u meldt de investering binnen 3 maanden bij rvo.nl;
 • de investering heeft betrekking op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel (MIA/Vamil);
 • u bewaart uw ontvangstbevestiging bij uw boekhouding;
 • u verwerkt de aftrek in uw aangifte, de Belastingdienst beslist uiteindelijk over uw aangifte, eventueel ondersteund door advies van rvo.nl;
 • u kunt voor eenzelfde bedrijfsmiddel niet een energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek krijgen.

Investeringsbedragen

Uw onderneming komt in aanmerking voor de KIA als u een bedrag tussen € 2.301 en
€ 318.449 investeert in bedrijfsmiddelen:

 • van € 2.301 tot € 57.321: 28% aftrek;
 • van € 57.322 tot € 106.150: € 16.051 aftrek;
 • van € 106.151 tot € 318.449: € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150.

Bedrijfsmiddelen die geschikt zijn voor de KIA zijn onder andere computers, laptops, tablets, mobiele telefoons en kantoormeubelen.

Energie-investeringsaftrek

Naast de KIA biedt de overheid de EIA. Het budget voor de EIA in 2019 bedraagt 147 miljoen euro. Deze faciliteit is in het leven geroepen om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie te stimuleren.

De hoogte van de aftrek is voor 2019 45% van de investeringskosten. Dit was nog 54,5% in 2018. U kunt het bedrag aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming, boven op de gebruikelijke afschrijving. Deze regeling levert een onderneming gemiddeld 11% voordeel op.

Investeringen in de Energielijst 

U kunt fiscale aftrek krijgen voor investeringen die zijn opgenomen in de Energielijst 2019 (zie rvo.nl). De Energielijst bevat 159 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in zeven hoofdstukken:

 • bedrijfsgebouwen (hoofdstuk A);
 • processen (hoofdstuk B);
 • transportmiddelen (hoofdstuk C
 • duurzame energie (hoofdstuk D);
 • energiebalancering (hoofdstuk E);
 • energietransitie (hoofdstuk F);
 • energieadvies en maatwerkadvies (hoofdstuk G).

Een grote wijziging dit jaar op de Energielijst is de toevoeging van het hoofdstuk gericht op energietransitie. Daarin moedigt de rijksoverheid elektrificatie en het gebruik van waterstof aan.

Aanschafkosten, voortbrengingskosten, kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen en kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren komen allemaal in aanmerking voor de EIA.

Uitleg van de kosten

Onder aanschafkosten wordt verstaan de aankoopsom van bedrijfsmiddelen op de Energielijst, de kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.

Ook kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten, vallen onder de aanschafkosten, evenals de omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u deze niet kunt verrekenen.

Met voortbrengingskosten wordt bedoeld: arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren. Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd vallen hier ook onder. Dat geldt ook voor omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

De Energie-investerings-aftrek aanvragen

Het aanvragen van de Energie-investeringsaftrek doet u via rvo.nl. Houd bij uw aanvraag rekening met het volgende:

 • de meldingstermijnen;
 • dat u in het bezit bent van een eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1. De aanvraagtermijn is 1 tot 5 werkdagen;
 • het gebruiken van uw eigen inloggegevens als u als intermediair een EIA-melding doet.

Wilt u met fiscaal voordeel investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of technieken, dan bieden de MIA en de Vamil van de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat voor u wellicht uitkomst.

Milieu-investeringsaftrek

Met de MIA profiteert u als ondernemer van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag (van minimaal € 2.500). Dit komt boven op uw gebruikelijke kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het percentage dat u mag hanteren is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Zelf het tijdstip bepalen om af te schrijven

Er zijn drie milieucategorieën met drie verschillende aftrekpercentages: 13,5%, 27% en 36%. De grondslag voor de MIA kan worden verhoogd met de kosten van het in gebruik nemen van bedrijfsmiddelen in de onderneming. Ook de gemaakte advieskosten rond de ingebruikneming mag u meenemen.

Naast de MIA biedt de Vamil u de mogelijkheid om 75% van de (milieu-)investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Dit betekent dat u voor 75% van het investeringsbedrag willekeurig mag bepalen op welk moment u het bedrijfsmiddel wilt afschrijven: ineens, in 4 jaar, in 10 of 25 jaar enzovoorts. Het budget voor MIA is dit jaar € 114 miljoen. Voor Vamil is in 2019 € 25 miljoen beschikbaar.

Nuttige links

Voor het gebruikmaken van de faciliteiten is het verstandig om enkele links te raadplegen.

De Energielijst 2019 vindt u op rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia. U vindt op die pagina ook publicaties, veelgestelde vragen en praktijkvoorbeelden.

Voor de Milieulijst 2019 zie rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil. Op de Milieulijst 2019 staan zo’n 290 bedrijfsmiddelen die echte milieuwinst opleveren en dus in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil.

Milieulijst 2019

Voorwaarde voor de toepassing van de MIA en Vamil is dat u investeert in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2019 staan. Een aanvraag MIA/Vamil verloopt, net als bij de EIA, via rvo.nl met behulp van eHerkenning. MIA/Vamil is onder andere interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de klimaatadaptatie en de circulaire economie.

Investeringsfaciliteiten combineren

U kunt ervoor kiezen om investeringsfaciliteiten te combineren. De volgende combinaties van investeringsfaciliteiten zijn toegestaan:

 • de combinatie EIA en Vamil;
 • de combinatie KIA en EIA;
 • de combinatie KIA en MIA.

De combinatie EIA en MIA is dus niet mogelijk. Bij relatief kleine investeringen kunt u zowel van de EIA als de KIA profiteren. In totaal bespaart u dan een fors bedrag.

Een overzicht van de investeringsaftrek en de faciliteiten die daarbij horen vindt u op rendement.nl/fatools.