VERDIEPINGSARTIKEL

Uw jaarcijfers voor banken en financiers

Banken en financiers kijken niet alleen vooruit, maar ook achteruit. Ze willen zich een helder beeld vormen van de financiële gezondheid van uw onderneming. De cijfers uit de jaarrekeningen van voorgaande jaren laten zien hoe het met uw onderneming is gesteld.


12 februari 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Voordat banken en andere financiers de portemonnee trekken, willen ze inzicht in de gang van zaken in uw onderneming. Hoe is uw onderneming de afgelopen jaren doorgekomen, welke veranderingen vonden plaats en welke stappen heeft u al gezet? Deze informatie halen ze uit uw jaarrekeningen en jaarverslagen.

Uit de jaarrekeningen valt te herleiden hoe de onderneming is gefinancierd, hoe de omzet van uw onderneming zich ontwikkelt, welke investeringen eraan komen en welke buffers aanwezig zijn. De balans verschaft daarbij een bulk aan informatie.

Informatie halen uit de balans

Ook al is de balans een momentopname van alle schulden en bezittingen, er valt wel degelijk informatie uit te destilleren. Door de cijfers van opeenvolgende jaren te vergelijken kan een potentiële financier trends ontdekken, zoals stijgende voorraden.

Financiers willen dat u goed onderbouwde antwoorden kunt geven over strategische keuzes

De balans van uw onderneming biedt ook informatie over het betalingsgedrag: een verhoudingsgewijs flinke debiteurenportefeuille kan wijzen op liquiditeitsproblemen. Uit de balans valt bijvoorbeeld ook op te maken of het machinepark toe is aan vervanging of dat er juist is geïnvesteerd in nieuwe machines.

Financiers willen vaak ook dat u goed onderbouwde antwoorden kunt geven over brancheontwikkelingen en strategische keuzes waarvoor uw onderneming staat. Stijgen de voorraden als percentage van de totale bezittingen of stijgen de voorraden sneller dan de inkomsten, dan kan dit duiden op inefficiëntie in het productieproces of de logistieke keten.

Wat laat de winst-en-verliesrekening zien?

De winst-en-verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd. Deze laat zien hoe de winst zich verhoudt tot de omzet, in de vorm van een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode, in de regel een jaar. Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over die periode behaalde winst (positief saldo) of geleden verlies (negatief saldo).

Inzicht met kengetallen

Kengetallen zoals rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit bieden een eenvoudige en eerste methode om inzicht te krijgen in de financiële huishouding. Het zijn de verhoudingscijfers die inzicht geven in de financiële gezondheid van uw onderneming.

Wat is bijvoorbeeld de verhouding tussen de omzet en de winst van uw onderneming in de afgelopen jaren? Hoe is de relatie tussen het geïnvesteerde vermogen en de winst van uw onderneming? Inzicht in deze kengetallen maakt het makkelijker om onderbouwde beslissingen te nemen. Voor uw onderneming zelf en voor potentiële financiers en investeerders.

Rentabiliteit

De rentabiliteit is het verband tussen het financiële resultaat van uw onderneming en het geïnvesteerde vermogen. De rentabiliteit van het totale vermogen kunt u berekenen door het bedrijfsresultaat te delen door het totale vermogen van uw onderneming.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding weergeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van de onderneming op de langere termijn.

Liquiditeit

Waar solvabiliteit een barometer is van de financiële veerkracht op de langere termijn, geeft liquiditeit inzicht in het vermogen om aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dynamische liquiditeit en statische liquiditeit:

  • De dynamische liquiditeit geeft aan of in een bepaalde periode de binnenkomende geldstroom groter of kleiner zal zijn dan de uitgaande geldstroom.
  • De statische liquiditeit geeft aan of de onderneming haar kort vreemd vermogen kan terugbetalen met behulp van haar vlottende activa.

Eigen vermogen en vreemd vermogen

Een struikelblok waar veel ondernemingen tegenaan zullen lopen wanneer de economie weer aantrekt en er weer ruimte is voor groeiplannen, is dat er flink ingeteerd zal zijn op de eigen reserves. Om uw onderneming financieel gezond te houden moet de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen in balans zijn.

Daarbij geldt het volgende onderscheid:

  • Eigen vermogen bestaat uit de eigen geldmiddelen en bezittingen waarover uw onderneming beschikt, bijvoorbeeld het geld dat de aandeelhouders hebben ingebracht. Het wordt ook aangeduid als risicodragend vermogen, omdat het geld weg is bij een faillissement. Eigen vermogen hoeft niet alleen van de eigenaar zelf te komen. Denk aan het bedrag dat een participatiemaatschappij ter beschikking stelt in ruil voor zeggenschap.
  • Vreemd vermogen is het geld van derden dat u moet terugbetalen. Daarbij bestaat ook nog een onderscheid tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen:
    • Bij kort vreemd vermogen gaat het om schulden met een korte looptijd, bijvoorbeeld het rekening-courantkrediet dat u kunt gebruiken voor kortlopende financieringsbehoefte, zoals het inkopen van extra voorraad op het moment dat de inkoopprijzen laag zijn.
    • Hoeft u de schuld op zijn vroegst pas na een jaar af te lossen, dan is er sprake van lang vreemd vermogen. Denk aan leningen die u afsluit voor de financiering van onroerend goed of machines. Meestal vraagt de bank bij lang vreemd vermogen extra zekerheden.

Kengetallen die banken gebruiken

Banken gebruiken vaak twee kengetallen om te toetsen of kredietverlening mogelijk is en om tussentijds de leencapaciteit van een onderneming te volgen. De rentedekkingsratio is de verhouding tussen het bedrijfsresultaat (winst voor rentekosten en vennootschapsbelasting) en de betaalde rente. Een hoge ratio betekent dat de onderneming de rente op bestaande en nieuwe schulden kan dragen.

Het kengetal schuldpositie geeft het aantal jaren weer dat nodig is om een schuld af te betalen. U berekent dit met de verhouding tussen de schuld en de Ebitda. Ebitda is de positieve geldinstroom vanwege bedrijfsactiviteiten. Het is hetzelfde als de winst voor de aftrek van rentekosten en (vennootschaps)belastingen plus de afschrijvingen.

Evenwichtige financiering

Een evenwichtige financiering heeft invloed op de kaspositie en bepaalt niet alleen de kredietwaardigheid van ondernemingen, het vergroot ook de slagkracht. Om uw onderneming financieel gezond te houden, is het zaak dat de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen in balans is.

Bedrijfseconomen hanteren als stelregel voor een gezonde financiering een verhouding van 70% eigen vermogen en 30% vreemd vermogen. Als uw onderneming te veel leunt op vreemd vermogen, loopt u een groter risico dat uw onderneming bij economische tegenwind niet langer aan de betalings- en aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Het is ook in uw belang dat uw jaarcijfers steeds correct en volledig zijn

Een gezonde verhouding heeft nog een onderliggend voordeel. Het maakt het makkelijker nieuwe financiering aan te trekken en u heeft meer onderhandelingsruimte over de financieringsvoorwaarden.

Jaarrekening en jaarverslag als bron

Al deze informatie halen banken en non-bancaire financiers uit de jaarrekeningen van uw onderneming, zoals u die gedeponeerd heeft bij de Kamer van Koophandel. Het is dus ook in het belang van uw onderneming dat deze jaarcijfers steeds correct en volledig zijn.

 Meer informatie over de jaarrekening vindt u in de toolbox De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen.