VERDIEPINGSARTIKEL

Voor scholing werknemers kunt u tegemoetkoming krijgen

De overheid vindt het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. U speelt als werkgever hierbij een grote rol. In principe moet u de scholing van uw werknemers zelfs financieren. Hiervoor kunt u vaak een subsidie krijgen. Op welke subsidies kunt u voor de scholing allemaal een beroep doen?


18 mei 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Maakt u bijvoorbeeld kosten voor de begeleiding van een leerling, student, een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren.

Sinds 1 januari 2020 kunt u ook een subsidie aanvragen om onder meer loopbaanadviezen voor uw werknemers te krijgen of om hun vaardigheden up to date te houden. Deze Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) moet leren en ontwikkelen in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Daarnaast werkt het kabinet op dit moment aan een persoonlijk ontwikkelbudget voor zowel werkenden als niet-werkenden: het STAP-budget (STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie). Hieronder komen de diverse regelingen aan bod.

Praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren zorgt ervoor dat de financiële investering in de begeleiding bij praktijk- en werkleerplaatsen voor u geen struikelblok vormt. De regeling richt zich uitsluitend op sectoren die onder druk staan of waarin Nederland grote behoefte aan geschoolde werknemers heeft. Er zijn drie doelgroepen:

 • leerlingen of studenten met een opleiding in sectoren waar tekorten aan gekwalificeerd personeel dreigen te ontstaan of al bestaan;
 • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt die kampen met veel jeugdwerkloosheid;
 • wetenschappelijk personeel waar de Nederlandse kenniseconomie grote behoefte aan heeft.
De voorwaarden voor de subsidieregeling praktijkleren verschillen per onderwijscategorie

Voorwaarden

Als u voor de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking wilt komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Met de Checklist voorwaarden subsidieregeling praktijkleren op Rendement Online kunt u controleren of u aan alle voorwaarden voldoet.

De aanvraag voor subsidie dient u in na afloop van de opleiding van het studiejaar waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden bij RVO. Voor het lopende studiejaar 2020-2021 moet de aanvraag tussen 2 juni 2021 en uiterlijk 16 september 2021 vóór 17.00 uur bij RVO binnen zijn.

Let op: Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig voorhet digitaal aanvragen van de subsidie.

Verruiming praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is tijdelijk verruimd. In de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 krijgen erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (met een SBI-code) bovenop de gebruikelijke subsidie een extra subsidiebedrag als zij een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) leerplek aanbieden.

SLIM

De SLIM- regeling richt zich op drie verschillende doelgroepen:

 • Kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen;
 • Middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen en een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen;
 • Grote ondernemingen met een SBI-code die behoort bij de landbouw-, horeca- of recreatiesector, met minimaal 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen;
 • Samenwerkingsverbanden tussen minstens twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met andere organisaties zoals een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds of werknemers- of werkgeversvereniging).

Initiatieven

Valt u in een van de vier doelgroepen, dan kunt u via de SLIM-regeling subsidie aanvragen voor de kosten van één van de volgende ‘initiatieven’:

 • het inschakelen van een externe adviseur die uw onderneming doorlicht en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maakt;
 • het inschakelen van een loopbaanadviseur voor loopbaan- en ontwikkeladviezen voor uw werknemers;
 • begeleiding bij het ontwikkelen of introduceren van een zogenoemde ‘leerrijke werkomgeving’;
 • het bieden van omscholing door middel van een praktijkleerplaats in de derde leerweg van het mbo.

Voor de eerste drie soort initiatieven krijgt u subsidie als de subsidiabele kosten minimaal € 5.000 zijn. Voor het vierde initiatief geldt een maximale tegemoetkoming van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats per jaar.

Het maximale subsidiebedrag verschilt per doelgroep

Kosten

Via de SLIM-regeling kunt u uitsluitend subsidie krijgen voor de volgende kosten:

 • externe kosten die u daadwerkelijk maakt voor de uitvoering van een subsidiabel initiatief;
 • de directe loonkosten van werknemers die zich bezighouden met de uitvoering van het initiatief;
 • een toeslag van 15% op de hiervoor genoemde kosten.

Het maximale subsidiebedrag verschilt per doelgroep. Een kleine onderneming krijgt een vergoeding van 80% van de subsidiabele kosten, terwijl middelgrote ondernemingen met 60% van de subsidiabele kosten genoegen moeten nemen. Het maximale subsidiebedrag is voor zowel de kleine als middelgrote onderneming € 24.999.

Bij samenwerkingsverbanden is het maximum een stuk hoger, namelijk € 500.000 in totaal en € 200.000 per partij. De partijen kunnen rekenen op een subsidie voor 60% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag van € 200.000 en de dekking van 60% van de kosten is ook van toepassing op grote ondernemingen. elke doelgroep). Voor een landbouwbedrijf is altijd € 20.000 het maximum.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet vóór de start van het initiatief bij Uitvoering van Beleid SZW binnen zijn, maar u ontvangt de eventuele subsidie pas na afronding van het initiatief. Op welk moment u een aanvraag kunt indienen, hangt af van de doelgroep waar u onder valt. In 2021 kunnen werkgevers in het mkb op twee momenten een aanvraag voor de SLIM-regeling indienen:

 • van 2 tot en met 31 maart 2021;
 • van 1 tot en met 30 september 2021.

Voor samenwerkingsverbanden en grote ondernemingen in de horeca, landbouw en recreatie geldt een korte aanvraagtermijn: van 1 juni tot en met 30 juni 2021. Na afloop van het project moet u binnen tweeentwintig weken een einddeclaratie voor de activiteit(en) indienen. Het subsidiebedrag ontvangt u nadat de einddeclaratie is goedgekeurd.

Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven

STAP-budget

Het STAP-budget biedt iedereen – ook werkzoekenden – financiële ondersteuning om te kunnen werken aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Deze regeling vervangt per 1 januari 2022 de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Uw werknemer kan het leer- en ontwikkelbudget inzetten voor de volgende soorten scholing:

 • scholing die opleidt tot een (deel van een) door het ministerie van OCW erkend diploma of certificaat;
 • scholing die opleidt tot een door een branche of sector erkend certificaat;
 • scholing die bestaat uit een erkende EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties);
 • scholing die is ingeschaald in het Netherlands Qualification Framework;
 • scholing die wordt aangeboden door een opleider met een NRTO-keurmerk.

Uw werknemer vraagt de subsidie vóór de start van de scholing aan via een digitaal formulier op uwv.nl. Aanvraag van subsidie kan in de laatste vijf maanden van het tijdvak: 1 februari tot en met 30 juni en 1 augustus tot en met 31 december.

Bij toekenning gaat het betreffende bedrag naar de opleider. De werknemer stuurt een kopie van de toekenning naar de opleider, die daarmee de kosten bij UWV kan declareren. UWV stelt de subsidie pas definitief vast als de opleider een bewijs van deelname en afronding van de scholing heeft opgestuurd.

Voorwaarden STAP

Aan de STAP-subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • De aanvrager is 18 jaar of ouder maar heeft nog niet de pensioengerechtigde gerechtigde leeftijd bereikt.
 • De aanvrager is ten tijde van de aanvraag burger van de EU en in de twee jaar voor de aanvraag minstens zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen.
 • De activiteit start na de datum van inwerkingtrreding.
 • De aanvrager heeft of zal voor de scholingsactiviteit geen bijdrage van een derde ontvangen.
 • Er is geen andere vorm van publieke individuele financiering van onderwijs beschikbaar.

Hoogte

De hoogte van het STAP-budget is maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per persoon per jaar. Alle kosten boven dit maximumbedrag worden als eigen bijdrage gezien. Alleen les-, cursus- of collegegeld en EVC-kosten komen voor subsidie in aanmerking.