VERDIEPINGSARTIKEL

Wat kunt u allemaal verwachten op Prinsjesdag?

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van de wetsvoorstellen die waarschijnlijk in het pakket Belastingplan 2022 zijn opgenomen.

De uit deze wetsvoorstellen voortvloeiende maatregelen zijn ook al kort aangegeven door de staatssecretaris. Wat kunt u allemaal verwachten voor 2022 op fiscaal gebied?


14 juli 2021 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Op Prinsjesdag, dat dit jaar op dinsdag 21 september zal plaatsvinden, komen ieder jaar de fiscale plannen voor het jaar erop naar buiten. Het kabinet heeft nu al een overzicht van deze plannen bekendgemaakt. In het overzicht zijn de te verwachten wetsvoorstellen en de daaruit voortvloeiende maatregelen opgenomen.

Waar moet u allemaal rekening mee gaan houden op fiscaal gebied voor het jaar 2022? En moet u dit jaar nog in actie komen?

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022

Het pakket Belastingplan 2022 zal waarschijnlijk bestaan uit de volgende wetsvoorstellen:

 • Wetsvoorstel Belastingplan 2022.
 • Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022.
 • Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen.
 • Wetsvoorstel Verlaging verhuurderheffing.
 • Wetsvoorstel Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen.
 • Wetsvoorstel Wet versterken grondslag cameratoezicht en gegevensverwerking Douane.

Daarnaast zullen nog de volgende fiscale wetsvoorstellen volgen:

 • Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (zomer 2021).
 • Wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 (september 2021).
 • Wetvoorstel kwalificatie buitenlandse rechtsvormen (winter 2021/2022).

De specifieke maatregelen die voortvloeien uit de diverse wetsvoorstellen zijn ook al opgenomen in het overzicht. Voor het wetsvoorstel Belastingplan 2022 gaat het voor ondernemers dan om de volgende maatregelen:

 • vrijstelling voor de subsidie vaste lasten en subsidie financiering vaste lasten voor startende mkb-ondernemingen;
 • verhoging van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling in verband met de coronasteunpakketten (zie verder);
 • introductie van gerichte vrijstelling loonbelasting voor een vergoeding van de thuiswerkkosten (zie verder);
 • het fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken ten behoeve van het stimuleren van innovatie (zie verder);
 • temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting;
 • aanscherping van de CO2- schijfgrenzen en tarieven BPM voor de jaren 2022 - 2025 in verband met autonome vergroening;
 • voorkoming van mogelijk dubbele belastingheffing bij energieopslag.

Speciale maatregelen voor de Tweede Kamer

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gezocht naar mogelijkheden om al op kortere termijn, ten behoeve van de behandeling van het pakket Belastingplan 2022, maatregelen te treffen die de Kamer meer transparantie en meer inzicht bieden in de totstandkoming van de fiscale wetsvoorstellen. Dit kan bijdragen aan een meer zorgvuldige invulling van de controlerende taak van de Tweede Kamer en de parlementaire behandeling van de fiscale wetsvoorstellen ten goede komen.

Het kabinet heeft daarom de volgende maatregelen genomen ten aanzien van het Belastingplan 2022:

 1. De beleidsmatige keuzes die ten grondslag liggen aan de wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan worden gelijktijdig met het indienen van het pakket aan de Tweede Kamer verstrekt.
 2. Een overzicht van de maatregelen in het pakket Belastingplan 2022 wordt al eerder bekendgemaakt (zie alles hierover dit artikel).

Daarnaast ontvangt de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2022 enkele dagen voor Prinsjesdag.

Verhoging vrije ruimte in de WKR

Voor wat betreft de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat het om het volgende.  Over de eerste € 400.000 van de loonsom van u als werkgever geldt in 2021 een vrije ruimte van 3% in plaats van 1,7%. Als onderdeel van het economische steun- en herstelpakket voor COVID-19 is deze wijziging al begin van dit jaar bekendgemaakt, maar net als vorig jaar moet de wijziging nog officieel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarom neemt het kabinet de aanpassing mee in het Belastingplan 2022.

De onbelaste thuiswerkvergoeding zal één van de nieuwe maatregelen zijn

Introductie gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Het is geen verrassing dat de onbelaste thuiswerkvergoeding één van de nieuwe maatregelen zal zijn, eerder maakte het kabinet immers al bekend deze mogelijkheid te onderzoeken. Uit de tabel blijkt dat het kabinet wil inzetten op een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling. Over de exacte invulling en uitvoeringsregels van de vrijstelling is op dit moment nog niets bekend.

Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld arbovoorzieningen en ICT-middelen. U kunt ook de (verruimde) vrije ruimte gebruiken om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken.

Het wetsvoorstel verlegt het heffingsmoment over aandelenoptierechten

Verlegging heffingsmoment aandelenoptierechten

Het uitreiken van aandelenoptierechten is een vorm van loon en op het moment dat een werknemer zijn aandelenoptierecht inruilt voor aandelen van de onderneming moet u loonheffingen inhouden en afdragen.

Een start-up heeft echter niet altijd voldoende geld in kas om de loonheffingen te betalen en dat kan leiden tot problemen. Het wetsvoorstel heeft daarom als doel het heffingsmoment over de aandelenoptierechten te verleggen van het moment van uitoefening van de opties, naar het moment waarop de uit die uitoefening verkregen aandelen kunnen worden verhandeld. U neemt op dat moment dus de waarde in het economische verkeer van de aandelen als loon in aanmerking.

De nieuwe regeling introduceert een keuzerecht. Dit betekent dat als er voldoende geld in kas is, u ook mag kiezen voor de huidige regeling. Dan wordt er dus geheven op het moment van uitoefening van de aandelenopties.

Wetsvoorstellen voor ondernemers

Bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 kunt u als ondernemer de volgende voor u belangrijkste voorstellen verwachten:

 • wijzigingen eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede op het terrein van overlijden van één van de partners;
 • verduidelijken precieze berekenwijze achterliggende parameters voor box 3 (geen materiële wijziging);
 • herstel van technische nalatigheden van de Wet aanpassing box 3;
 • vereenvoudigen aanvraagsystematiek WBSO en verduidelijken wetgeving op te voeren kosten en uitgaven S&O bij mededeling;
 • vereenvoudiging van het éénloketsysteem in de BTW voor de e-commerce.
 • het herformuleren van de antimisbruikbepaling woningwaardegrens startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting.

Daarnaast volgt er ook een wetsvoorstel voor de toeslagen. Dat bevat grotendeels goedkeuringen voor de diverse compensatieregelingen en kwijtscheldingen. De andere wetsvoorstellen zijn specifieke regelingen (en al eerder aangegeven in dit artikel onder het pakket Belastingplan 2022).

Op de themapagina Prinsjesdag vindt u al het nieuws dat al bekend is gemaakt voor Prinsjesdag.

Van voorstel naar wet: wat gebeurt er na Prinsjesdag nog allemaal met de voorstellen?

De stukken die op Prinsjesdag worden gepresenteerd, zijn nog lang niet definitief. Het zijn wetsvoorstellen, die dus – net als alle andere wetsvoorstellen – door de Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd voordat ze in werking treden. Prinsjesdag is het moment dat de stukken aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Wat gebeurt er na de derde dinsdag van september achtereenvolgens met de Prinsjesdagstukken?

Meteen na Prinsjesdag begint de parlementaire behandeling van de Rijksbegroting en de Miljoenennota. Tijdens deze beschouwingen debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het kabinetsbeleid voor het komende jaar.

Beschouwingen
In oktober zijn de Algemene Financiële Beschouwingen. Dit is een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota.

De deelbegrotingen uit de Rijksbegroting worden als aparte wetsvoorstellen behandeld in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan wijzigingen aanbrengen in de begrotingsvoorstellen. Vóór midden december stemt de Tweede Kamer over de voorstellen en de eventuele wijzigingen.

Als de Tweede Kamer de Prinsjesdagstukken heeft afgehamerd, gaan ze naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen meer doorvoeren in de wetsvoorstellen. Omdat de meeste maatregelen uit de Prinsjesdagstukken per 2022 van kracht moeten worden, hamert de Eerste Kamer ze in de praktijk in de laatste vergadering vóór het kerstreces af.