Welke rol heeft de preventiemedewerker bij het plan van aanpak?

19 april 2021

In de Arbowet staat dat de preventiemedewerker moet meewerken of uitvoering moet geven aan 'genomen en de te nemen maatregelen' gericht op een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Wat betekent dit in de praktijk voor de rol van de preventiemedewerker bij het het plan van aanpak?

De preventiemedewerker heeft verschillende wettelijk vastgelegde taken. Eén ervan is het uitvoeren van of het meewerken aan de uitvoering van het plan van aanpak (dat bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hoort). In het plan van aanpak staat wat er moet gebeuren om de in de RI&E vastgestelde arborisico's weg te nemen of te verminderen. Ook vermeldt het plan van aanpak wanneer, welk risico aangepakt wordt.

De rol van de preventiemedewerker

In de praktijk betekent dit meestal dat de preventiemedewerker de totstandkoming en de uitvoering van het plan van aanpak moet coördineren. Hij bewaakt de voortgang van het opstellen en het uitvoeren van het plan van aanpak. Hij grijpt in als het niet goed loopt.

Maar, een preventiemedewerker kan ook meewerken aan de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak. Hij kan bijvoorbeeld optreden als vertrouwenspersoon, advies geven over arbozaken aan werknemers of andere verbetermaatregelen uit het plan van aanpak zelf uitvoeren.Meer informatie over de preventiemedewerker vindt u in de toolbox Zo maakt u werk van de preventiemedewerker.