Hoe boeken we self billing creditnota’s goed in?

25 mei 2021

Onze afdeling krijgt van diverse ondernemingen self billing creditnota’s. Hoe boeken we deze goed in?

Meestal zullen ondernemers zelf facturen opmaken en uitreiken voor de leveringen en diensten die zij verrichten. In bepaalde branches is het echter gebruikelijk dat de afnemer de factuur (ook wel ‘afrekening’ genoemd) opmaakt en uitreikt aan de leverancier. Dit heet ook wel ‘self billing’. Dit kan als het een en ander plaatsvindt in naam en voor rekening van de ondernemer die de dienst heeft geleverd.

Het is dus geen creditfactuur en de BTW-nummers moeten worden vermeld in de B2B-situatie. De afnemer kan dan op basis van de door hem zelf, namens zijn leverancier, opgemaakte factuur de daarop vermelde BTW volgens de gewone regels als voorbelasting aftrekken. De leverancier verwerkt de factuur als een verkoopfactuur.

Voorwaarden bij factuur voor leverancier

Als de afnemer de factuur opmaakt voor de leverancier (de ondernemer die aan hem goederen levert en diensten verricht), geldt:

  • Beide partijen, leverancier en afnemer, zijn vooraf overeengekomen dat de afnemer de factuur opmaakt.
  • Als de leverancier de factuur niet wenst te aanvaarden, moet hij de afnemer tijdig van zijn bezwaren op de hoogte stellen. In dat geval verliest de factuur zijn werking als factuur. De leverancier moet dan zelf een factuur uitreiken, tenzij partijen alsnog overeenstemming bereiken over het herstel van de (eventuele) onjuistheden in de factuur en de afnemer een verbeterde van aanvullende factuur uitreikt.
  • De factuur voldoet aan alle in de wet gestelde eisen.
  • Op de factuur staat ‘factuur uitgereikt door afnemer’.
  • De leverancier moet maatregelen treffen zodat de door hem uitgereikte facturen voldoen aan de wet- en regelgeving en juist, volledig en tijdig zijn.

De leverancier is verantwoordelijk voor de voldoening van de BTW. Dit geldt ook als hij geen kennis heeft kunnen nemen van het bestaan van de inhoud van een factuur (Besluit nr. BLKB2014/704M, zoals gewijzigd bij nr. BLKB2017/7366).